МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ / LOCATION AND CURRENT STATE

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ

Името „Варненски халколитен некропол“ носят три археологически обекта.

По-известният, условно наречен „Варненски халколитен некропол I“ (тук и на други места в сайта – „Варна I“), е открит през 1972 г. Сред неговите находки е и най-голямото количество обработено злато от периода на халколита в световен мащаб. 

„Варненски халколитен некропол II“ („Варна II“), е открит през 1976 г. Сред находките от него са и украшенията, класифицирани като най-старото обработено злато в света. 

Местоположението на „Варненски халколитен некропол III“ („Варна III“) е известно от 50-те години на XX век, но поради различни съображения и най-вече попадането му в гъсто застроен жилищен квартал, няколко десетилетия не са извършвани разкопки. През 2015 г. мястото е обявено за защитен район, а първите задълбочени проучвания започват през 2017 г. 

Единствено тук по-долу ще ви разкажем за „Варна II“ и „Варна III“ (след информацията за „Варна I“). Данните във всички други страници в този сайт се отнасят само и единствено за Варненски халколитен некропол I.

IMPORTANT NOTIFICATION

Three archaeological sites are named “Varna Chalcolithic Necropolis”.

More famous, conditionally called “Varna Chalcolithic Necropolis I” (a.k.a. “Varna cemetery I”, “Varna I”), was discovered in 1972. Among the finds is the largest amount of processed gold from the Chalcolithic period in the world.

“Varna Chalcolithic Necropolis II” (a.k.a. “Varna II”) was discovered in 1976. Among its finds are the ornaments classified as the world’s oldest processed gold.

The location of “Varna Chalcolithic Necropolis III” (a.k.a. “Varna III”) is known from the 1950s, but for various reasons, and especially because its fall into a densely built residential neighborhood, for several decades there were not performed any excavations. In 2015 the site was declared as a protected area and the first real excavations began in 2017.

Only here below we will tell you about “Varna II” and “Varna III” (after the information for “Varna I”). The data in all other pages of this website refer only to Varna Chalcolithic Necropolis I.

_____________________________________

ВАРНЕНСКИ ХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ  I / VARNA CHALCOLITHIC NECROPOLIS I

Варненският халколитен некропол I („Варна I“) е открит случайно през 1972 г. Разположен е на 500 метра северно от брега на Варненското езеро, в района на Западната промишлена зона (ЗПЗ) на град Варна, на около 4 км. от центъра на града. Наклонът на терена е леко полегат – около 12 градуса от северозапад на югоизток. Надморската височина е 12-20 метра. Слоевете на почвата от повърхността в дълбочина са както следва: черно-сив хумус / смесен пласт от пръст, глина и пясък с тъмнокафяв, тъмносиво-зелен и тъмносиво-жълт цвят / пласт, образуван при временни заливания и оттегляния на вода през неогена / плътна сиво-зелена глина с висока киселинност / жълто-сив и сиво-бял пясък / чакъл / плътна сиво-зелена глина / “Varna I” was accidentally discovered in 1972. It is located 500 meters north of the Varna Lake, in the area of the West Industrial Zone of Varna, about 4 km. from the city center. The slope of the terrain is slightl – about 12 degrees from the northwest to the southeast. The altitude is 12-20 meters. The soil layers from the surface in depth are as follows: black-gray humus / mixed soil, clay and sand with a dark-brown, dark gray-green and dark gray-yellow color / layer formed by temporary flooding and water draining through a Neogene / dense gray-green clay with high acidity / yellow-gray and gray-white sand / gravel / dense gray-green clay.

Към 1991 г. парцелът е бил собственост на ДП „Водно строителство“, а след приватизацията на предприятието попада в частни ръце. През 2012 г. след издаден акт за публична държавна собственост управлението на имота е предадено на Министерство на културата. На 28.10.2015 г. правителството на Република България предоставя на Община Варна стопанисването на имота за срок от 10 години. След приключването на последния до момента активен археологически сезон през 1991 г., за района на некропола повече не са полагани никакви видими грижи. Вече е време сагата с явната безстопанственост и немарливост най-накрая да приключи и да се пристъпи към реални действия за оформянето на некропола като туристическа атракция от световно значение. Срамно е, че този археологически обект, прославил България с научната стойност на находките, които при гостуванията в чужбина са неизменно сред основните акценти на всяка изложба, има подобна съдба / By the year 1991 the place was owned by the State Company “Water Engineering”, and after the privatization of the company goes to private hands. In 2012, after issued act for public state ownership, the property management was handed over to the Ministry of Culture. On 28.10.2015 the Government of the Republic of Bulgaria provided the Municipality with the property management for a period of 10 years. After the end of the last active archaeological season in 1991 no visible care was given to the area of the necropolis. It is now time for the saga with the obvious abandonment and negligence finally come to an end and to be taken real actions to turn the necropolis in a touristic attraction of world significance. It is shameful that this archaeological site, which has glorified Bulgaria with scientific value of the finds, which are always among the main accents of each exhibition, to has such fate.

Местоположение на целия свободен парцел според нотариалната скица от 2012 г. / Location of the entire place according to notary sketch from 2012:План-1-нов

Парцелът в отдалечен изглед / The place from bigger distance:План-2

Карта / Map:План-4

Как може да се стигне до Варненския халколитен некропол I / How to get to the Varna Chalcolithic Necropolis:План-3

Отвъд тази ограда, недостъпен за любителите на историята, повече от 25 години пустее Варненският халколитен некропол I (снимка: февруари 2016 г.). Виждат се сглобяемите къщи за инвентара и обслужването на археолозите / Beyond this fence, unreachable to the history fans more than 25 years lies absolutely deserted Varna chalcolithic necropolis I (photo: February 2016). The prefabricated sheds for the inventory and servicing archaeologists are seen inside:Варненски-халколитен-некропол-08.02.2016

Централната част на Варненския халколитен некропол I (2016 г.) / The central part of the Varna Chalcolithic necropolis I:Некрополът-2016

Варненският халколитен некропол I (2019 г.) / Varna Chalcolithic necropolis I (2019):Varna-I-2019-1

Varna-I-2019-2

_____________________________________

ВАРНЕНСКИ ХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ  II / VARNA CHALCOLITHIC NECROPOLIS II

През 1976 г. близо до северния бряг на Варненското езеро, на разстояние 2 км. западно от некропол I, при строителството на новия Домостроителен комбинат в Западна промишлена зона, са открити три гроба (на мъж, на жена и един разрушен), категоризирани като „Варненски халколитен некропол II“, които са с няколко столетия по-древни от погребенията във „Варна I“. Датировката им ги поставя в епохата на ранния халколит (Караново V) или средния халколит (4600-4400 г.пр.н.е). Проучени са при спасителни разкопки и в най-запазения от тях (гроб No.3), наред с около 1000 предмета (почти половината са черупки на средиземноморските мекотели Dentalium и Spondylus; медни гривни, меден пръстен, мъниста от малахит и т.н.), е открито украшение от 31 броя златни мъниста с тегло 4,522 грама и единично мънисто с тегло 0,245 грама, датирани приблизително от периода 4500-4000 г.пр.н.е. (според официалния сайт на Варненски археологически музей) – предполага се, че към момента това са най-старите златни предмети в света, изработени от човек (Забележка: към този период част от учените отнасят няколко златни находки от некропола до Дуранкулак, както и откритото през август 2016 г. миниатюрно златно цилиндърче в селищна могила Юнаците – „Плоската могила“на 1,5 км югозападно от с. Юнаците и 6 на км. от Пазарджик  – виж тук). И в трите гроба са намерени човешки останки, единствения до момента антропологичен материал от този период на територията на България. Скелетът в гроб No.3 е сравнително запазен. Изследването е показало, че той принадлежи на 25-30 годишен физически много силен мъж и с внушителен за епохата ръст между 164,1 см. и 177,7 см. (164,1 см. по методиката на Pearson, 176,5 см. измерен в гроба, 177,7 см. по методиката на Trotter-Gleser). Погребаният е положен по гръб в изпънато положение, с глава на север и крака на юг. Този начин на трупополагане на територията на България от халколита е известен само от Варненски халколитен некропол I, Дуранкулашкия некропол и от халколитния некропол при Девня, но тук се касае за по-ранен времеви диапазон. Все пак в съответствие с данните от археологическото проучване, гробният инвентар и близостта на обектите един до друг, може да се предполага, че става въпрос за хора от една и съща етническа група.  Расовата диагноза поставя погребания в европеидната голяма раса, а според таксономичния анализ на Wanke (1955) расовият тип е смесен с най-близка характеристика до динарския расов тип. Проф. Йордан Йорданов е автор на възстановка на главата по черепа / In 1976 near the northern shore of Lake Varna, at about 2 km west of Varna Chalcolithic Necropolis I, during the building of new factory in the Western Industrial Zone, three graves were found (of man, woman and one destroyed), categorized as “Varna Chalcolithic necropolis II”, which are several centuries older than the burials in “Varna I”. The dating puts them in the Early Chalcolithic (Karanovo V) or in the Middle Chalcolithic (4600-4400 BC). They have been studied at rescue excavations and in the most preserved one (Grave No.3), along with about 1000 objects (almost half are shells of the Mediterranean mollusks Dentalium and Spondylus, copper bracelets, copper ring, malachite beads, etc.), was found an ornament of 31 gold beads weighing 4.522 grams and a single bead weighing 0.245 grams, dated approximately from 4500-4000 BC (according to the website of Varna Archaeological Museum) – it is presumed that at the moment these are the oldest gold objects in the world made by human (Note: to this period a part of the scientists include a few gold finds from Durankulak necropolis, as well as a miniature gold cylinder found in August 2016 in the Yunatsite Settlement Mound (Tell Yunatsite) – “Flat Mound”, 1.5 km southwest of the village of Yunatsite and 6 km from Pazardzhik – see here)In all three graves were found human remains, the only anthropological material of this period on the territory of Bulgaria. The skeleton in grave No.3 is comparatively preserved. The study has shown that it belongs to a 25-30 year old physically very strong man and with an impressive for Chalcolithic period height between 164.1 cm and 177.7 cm (164.1 cm by the Pearson’s method, 176.5 cm measured in the grave, 177.7 cm by the Trotter-Gleser’s method). The buried man is laid on his back in a stretched position, with head to north and foot to south. This burial position in the territory of Bulgaria from the Chalcolithic is registered only at Varna Chalcolithic necropolis I, Durankulak necropolis and Chalcolithic necropolis in Devnya, but this site refer to an earlier time span. Still, according to the data from the archaeological research, the burial inventory and the proximity of these archeological sites each to other, it can be supposed that they belongs to people from same ethnic group. The racial diagnosis is placing the buried man into the European large race, and according to Wanke’s taxonomic analysis (1955) the racial type is mixed type with closest characteristic to the Dinaric racial type. Prof. Yordan Yordanov is the author of a head reconstruction based on the skull.

За съжаление липсва широко обнародвана информация защо не се е продължило с проучването на този археологически обект, освен обяснението, че други гробове не са открити. По откъслечните данни обаче се предполага, че районът е „трябвало бързо да бъде застроен“ (?!?) и вече е невъзможно да се проведат други разкопки. Ще е много жалко, ако това е истината, защото значи, че за науката е загубен обект с потенциал равен на този на „Варна I“, а защо не и с по-голям. Мнението ни е, че на Варненския халколитен некропол II трябва да се отдели по-голямо внимание не само поради факта, че за съществуването му знаят само единици хора, предимно от научните среди, но и защото археологическия и антропологичния материал от него недвусмислено сочи пряка връзка с населението, използвало Варненския халколитен некропол I / Unfortunately there is no widely publicized information on why the exploration of this archaeological site was not longer proceeded except the explanation that other graves were not found. However, according to partial data it is assumed that the area “was supposed to be quickly built up” (?!?) and it is not possible to make further excavations. It would be very unfortunate if this is true, because it means that for the science is lost archeological object with a potential equal to “Varna I” or even bigger. Our opinion is that more attention should be paid to Varna Chalcolithic Necropolis II not only because of the fact that few people, mainly from the scientific sphere, know about its existence, but also because the archaeological and anthropological material from it unambiguously indicates a direct connection with the population that used “Varna I”.

Находките от Варненски халколитен некропол II могат да се видят в Археологически музей, Варна. Черепът от гроб No.3 е изложен в Музея по история на медицината, гр. Варна / The finds from Varna Chalcolithic necropolis II can be seen at Varna Archaeological Museum. The skull from Grave No.3 is exhibited at the Museum of History of Medicine, Varna.

Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II:Варненски-некропол-ІІ-Гроб-3 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – изглед в областта на таза / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II (close view):VHNII-3-Тазова-област Най-старото златно украшение в света (среден халколит) – от гроб No.3, Варненски халколитен некропол II / The oldest find in the world from processed gold (Middle Chalcolithic) – from grave No.3, Varna Chalcolithic necropolis II:Най-старото-златно-украшение-в-светаНай-старото-златно-украшение-в-света-2  Най-старото-златно-украшение-в-света-3Най-старото-златно-украшение-в-света-4.1Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – находки / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – findsVHNII-3-Общо Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – глинена подставка за съд / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – clay pedestal for vessel:VHNII-3-Глинена-подставка-за-съдVHNII-3-Глинена-подставка-за-съд-2 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – глинен съд с капак / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – clay vessel with lid:VHNII-3-Глинен-съд-с-капакVHNII-3-Глинен-съд-с-капак-2 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – глинен съд / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – clay vessel:VHNII-3-Съд Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – гривни от черупки на Spondylus / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – bracelets from Spondylus shells:VHNII-3-Гривни-от-Spondylus Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – наниз от черупки на Dentalium / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – Dentalium beads string:VHNII-3-Накит-от-Dentalium Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – мъниста от черупка на Spondylus / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – beads from Spondylus shell:VHNII-3-Мъниста-Spondylus-117-бр Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – мотичка (соха) от еленов рог / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – antler pick:VHNII-3-Мотичка-от-еленов-рог Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – мъниста от еленови зъби / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – beads from deer’s teeth:VHNII-3-Мъниста-от-еленови-зъби Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – украшения / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – various ornaments:VHNII-3-Находки Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – каменни сечива и игла от нефрит / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – stone tools and nephrite needle:VHNII-3-Находки-3 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – сечива от жадеит / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – jadeite toolsVHNII-3-сечива_от_жадеит Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – наниз от 130 бр. мъниста (112 бр. от малахит (с включвания на азурит и куприт) и 18 бр. от антигорит) / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – string from 130 beads (112 pcs malachite (with azurite and cuprite inclusions) and 18 pcs antigorite):VHNII-3-Наниз-139-малахит-2 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – игла от нефрит (12,1 x 0,7 см; тегло – 6,4 г) – до момента без аналог в световната археология / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – nephrite needle  (12,1 x 0,7 cm; weight – 6,4 g) – without analogue in world archeology by now:VHNII-3-Игла-от-нефрит-5 VHNII-3-Игла-от-нефрит-3 Иглата от нефрит – близък план / The nephrite needle – close view:VHNII-3-Игла-от-нефрит-4 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – макара-държател на пробивач (задвижван с лък) (3,2 х 3,1 см; тегло – 50,85 г) и малка тесла (7,1 х 4,6 х 1,4 см; тегло – 80,78 г) от серпентин (серпентинит) / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – holder for driller (driven by a bow) (3,2 х 3,1 cm; weight – 50,85 g) and small adze (7,1 х 4,6 х 1,4 cm; weight – 80,78 g) from serpentine (serpentinite)VHNII-3-Макара-и-тесла Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – находка / Grave No.3 from Varna Chalcolithic necropolis II – find:VHNII-3-Находки-2 Череп от гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II (изложен в Музея по история на медицината, гр. Варна) / Skull from Grave No.3 of Varna Chalcolithic Necropolis II (exhibited at the Museum of History of Medicine, Varna):VHNII-3-Череп Череп от гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II / Skull from Grave No.3 of Varna Chalcolithic Necropolis II:VHNII-Гроб-3-череп Възстановка на главата по черепа от гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II / Head reconstruction based on the skull from grave No.3 in Varna Chalcolithic necropolis II:VHNII-Гроб-3-възстановка

Местоположение на Варненски халколитен некропол II / Location of Varna Chalcolithic necropolis II:ВХН-II-карта-1

_____________________________________

ВАРНЕНСКИ ХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ  III / VARNA CHALCOLITHIC NECROPOLIS III

Местоположението на „Варненски халколитен некропол III“ („Варна III“) е известно от 50-те години на XX век, но поради различни съображения и най-вече попадането му в гъсто застроен жилищен квартал, няколко десетилетия не са извършвани разкопки – в южната част на Варна, район „Погребите“, в парцел между улиците „Антон Страшимиров“, „Константин Доганов“ и „Веслец“. През 2015 г. мястото е обявено за защитен район, а първите задълбочени проучвания започват през 2017 г. До момента са разкрити 15 гроба (няколко от тях – символични, кенотафи) от късния халколит, т.е. Варна III е малко по-късен от известния некропол Варна I. Открит е и един гроб от късноелинистичната епоха. Положените скелети са в изпънато положение, а също така и в поза „хокер“ според типичния за това време обичай да се погребват мъртвите на дясната си страна, но има и някои нови елементи. Част от погребаните са положени с глава на юг, което не е известно като практика поне до момента от всички синхронни некрополи, проучвани в България. Находките включват сечива, гривни и огърлици от Spondylus, керамика и т.н. В два от символичните гробове са открити златна халка и златно мънисто. В три от гробовете има медни халки. Изключително интересен е костният материал, който е много добре запазен. В момента той се проучва, като вече има налични данни за пол, възраст и височина на погребаните The location of “Varna Chalcolithic Necropolis III” (“Varna III”) is known from the 1950s, but for various reasons, and especially because its fall into a densely built residential neighborhood, for several decades there were not performed any excavations – in the south part of Varna, “Pogrebite” area, in a plot between the streets “Anton Strashimirov”, “Konstantin Doganov” and “Veslets”. In 2015 the site was declared as a protected area and the first real excavations began in 2017. Up to now, 15 graves (some of them symbolic, kenotaphs) have been revealed by the late Chalcolithic, i.e. Varna III is a little later than the famous Varna Necropolis I. A tomb from the late-Hellenic era was also discovered. The skeletons are in a stretched position and also in “hocker” position according to the typical custom of that time to bury the dead on their right side, but there are some new elements. Part of the buried are laid with a head to south which is not known as a practice up to now from all the synchronous necropolises studied in Bulgaria. Findings include tools, bracelets and necklaces from Spondylus, ceramics and so on. In two of the symbolic graves were found a gold ring and a golden bead. In three graves were found copper rings. Extremely interesting is the bone material, which is very well preserved. Currently, it is being studied, with data on the sex, age and height of the buried already available.

Искаме да уточним, че през 2000 г. при строителни работи в същия район е открита колективна находка от пет медни сечива, една кремъчна пластина и една пластинка от обсидиан. Формите и видовете на медните предмети удивително съвпадат с откритите в гроб No.43 от Варненския халколитен некропол I. Вероятно находката представлява гробен инвентар на богато къснохалколитно погребение – може би на вожд. (По информация на Варненския археологически музей) / We want to clarify that in 2000 a collective find of five copper tools, one flint plate and one obsidian plate was discovered in the southern part of Varna. The shapes and types of copper objects amazingly coincide with the found in grave No.43 from Varna Chalcolithic Necropolis I. Probably the finds are funeral inventory of rich Late Chalcolithic burial – maybe of a chieftain. (According to information from Varna Archaeological Museum).

Част от находките от Варненски халколитен некропол III могат да се видят в Археологически музей, Варна / Small part of the finds from Varna Chalcolithic necropolis III can be seen at Varna Archaeological Museum.

Местоположение на Варненски халколитен некропол III / Location of Varna Chalcolithic necropolis III:Varna III - location