Bilingual page content on every page – Bulgarian/English – coming soon! 

Гроб-36-Амулет-бик-1

Най-точното определение за Варненския халколитен (енеолитен) некропол е сензация в света на историята и археологията. На 2 октомври 2022 година се навършиха 50 години от случайното му откриване. До ден днешен редица учени са удивени от фактите и произтичащите от тях въпроси и вече повече от четири десетилетия не могат да решат как точно да вместят изводите от находките в отдавна наложилите се стереотипи за ранните човешки култури. Дългогодишният проучвател на некропола Иван Иванов споделя, че големите открития, излизащи от руслото на вкоренените твърдения, трудно си прокарват път. Дали ще погледнете на обекта само като доказателство за съществуването на първата цивилизация, предхождаща хронологично шумерската и египетската, или ще съгласите с по-стряскащото мнение, че тукашното население, овладяло обработката на металите мед и злато, при разселването си дава тласък на Шумер, Египет, Акад, Асирия и т.н. – в никакъв случай няма да останете безразлични! Изпреварил с хилядолетия египетските пирамиди, по-древен от Харапа, Мохенджо Даро и дори от Шумер, поставил въпроси, на които още не е отговорено категорично. Част от находките не само, че биха представлявали гордост за майсторите в Древна Тракия, Древна Гърция и Древен Рим, но успяха да учудят дори японските специалисти по металообработка. Количеството на медните сечива е огромно в сравнение с други синхронни обекти, а съдържанието на златни предмети само в един от гробовете е повече от всичкото злато, открито по целия свят от същата епоха. Стойността на откритието обаче е далеч над материалното му изражение, защото промени представите за зората на човешката цивилизация / The most accurate definition about the Varna chalcolithic necropolis (a.k.a. Varna cemetery, Varna I) is a true sensation in the world of history and archeology. On 02.10.2022 exactly 50 years have passed since its accidental discovery. Up to now a big number of scientists were amazed by the facts and the questions that have arisen from them, and for more than four decades they can not decide how to fit all conclusions from the finds correctly into the long-standing stereotypes for the early human cultures. Ivan Ivanov, a longtime researcher of the necropolis, says that the great discoveries which are not in conformity with the dominating conceptions, very hard pave their way. Whether you are looking at this archaeological site just as evidence for existence of the first civilization, chronologically preceding the Sumerian and Egyptian, or you will agree with more shocking hipothesis that the local inhabitants, already mastered the processing of copper and gold, during their later spreading gave an impulse to Sumer, Egypt, Akkad, Assyria etc. – you can’t stay indifferent! Originated from thousands of years before the Egyptian pyramids, older than Harappa, Mohenjo-daro, and even Sumer, Varna I set a questions that are still unanswered. Some of the finds not only can be a pride for the artisans in Ancient Thrace, Ancient Greece and Ancient Rome, but they even surprised the Japanese metalworkers. The amount of copper tools is enormous compared to other synchronous sites, and the content of gold objects in just one of the graves is more than all the gold found around the world from the same period. The significance of the discovery, however, is far above its material value, because it changed the concepts for the dawn of human civilization.

Варненски-халколитен-некропол