ОТКРИВАНЕ И ПРОУЧВАНЕ / DISCOVERY AND EXPLORATION

За всички разминавания и неточности в информацията и особено на местата, отбелязани с поставен в скоби въпросителен или удивителен знак – (?) (!), отговорност носят авторите и разпространителите й / For all discrepancies and inaccuracies in the information, especially where it’s placed a question mark or exclamation mark within brackets – (?) (!), the responsibility lies to their authors and propagators.

Забележка: данните се отнасят само за Варненски халколитен некропол I, открит през 1972 г. / Note: the information below refer only to Varna chalcolithic necropolis I (a.k.a Varna I, Varna cemetery), discovered in 1972.

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

ОТКРИВАТЕЛ, ДАТА НА ОТКРИВАНЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОКОЛО ОТКРИВАНЕТО / DISCOVERER, DISCOVERY DATE AND CIRCUMSTANCES ABOUT DISCOVERY 

Откривател е Райчо Петков Маринов, на 22 г. (21 г. (!)), родом от с. Чèнге (днес с. Аспарухово), Дългополска община. По негови спомени събитието се случва в края на лятото или началото на есента на 1972 г. Докато копае с багер „ЮМЗ“ ров (канал) с широчина 0,60 м. и дълбочина 1,20-1,40 м. за полагане на резервен силов електрически кабел в територия на Материално-техническо снабдяване – Варна, между тогавашните предприятия „Морстрой“, „Агромашина“ и „Хидрострой“, попада на множество метални предмети, които впоследствие се оказват златни. Към настоящият момент е установено, че Райчо Маринов открива един от най-богатите с дарове гроб в некропола – No.1 според номерацията на разкопките. Всъщност т.нар. гроб No.1 включва всички находки по протежението на рова (вероятно от различни гробове), както и няколко отдалечени единични находки, открити при първоначалния обход на терена. Това е и районът с най-забележителните погребения / Discoverer is Raycho Petkov Marinov, 22 years old (21 years !), born in the village of Chenge (today: Asparuhovo), Municipality of Dalgopol. According to his memories, the event occurs at the end of the summer or at the beginning of the autumn of 1972. While excavating with “UMZ” excavator a trench (0.60 m wide and 1.20-1.40 m depth) for laying a spare power cable in the area of ​​Material and Technical Supply – Varna, between the former companies “Morstroy”, “Agromachina” and “Hydrostroy”, he unearthed many metallic objects, which later turned out to be gold. At the present moment is clear that Raycho Marinov finds one of the richest graves in the necropolis – No.1 according to the documentation. In fact the so-called Grave No.1 includes all the artifacts found along the trench (possibly from different graves) as well as several single finds collected during the initial exploration of the whole terrain. This is also the area with the most remarkable burials.

Откривателят Райчо Маринов (2015 г.) / The discoverer Raycho Marinov (2015)Райчо-Маринов-2015-г

Днес се знае, че Райчо Маринов работи на обекта на 02.10.1972 и 03.10.1972 г. – изкопът минава диагонално през некропола, а първите находките са разкрити на 02.10.1972 г. малко преди обед. Райчо Маринов събира предметите, които му се сторили медни (част от златото в некропола е с високо съдържание на мед, което способства за наглед типично медно окисление) в кутия от обувки и след като се прибира у дома след няколко дни, известява за находките Димитър Златарски, уредник на музея в Дългопол. На 27.10.1972 г. Златарски и другият уредник, Анчо Анчев (познат по-късно като проф. Анчо Калоянов), посещават дома на Райчо Маринов и остават изумени, след като виждат находките – 27 златни предмета, 6 медни сечива и 3 кремъчни пластини. Следва незабавно уведомяване на Варненския музей. Оттам на 30.11.1972 г. пристигат научният сътрудник Михаил Лазаров и уредникът Александър Минчев. На 02.11.1972 г. Райчо Маринов отвежда археолозите до мястото на откритието. Последвало незабавно организиране на мероприятията по разкопките / Today is known that Raycho Marinov worked on the site on 02.10.1972 and 03.10.1972 – the trench goes diagonally through the necropolis and the first finds were discovered on 02.10.1972 shortly before noon. Raycho Marinov collects these objects that seemed as made of copper (some of the gold from necropolis have high copper content, that’s why it looks like typical copper oxidation) in a shoes box and after return at home, he inform about the finds Dimitar Zlatarski, curator of the museum in Dalgopol. On 27.10.1972 Zlatarski and the other curator, Ancho Anchev (known later as Prof. Ancho Kaloyanov) visited the home of Raycho Marinov and both stay amazed after seeing the finds – 27 gold artefacts, 6 coppet tools and 3 flint knife-blades. Urgent notification was sent to Varna Museum. From there on 30.11.1972 arrived the research associate Mihail Lazarov and the curator Alexander Minchev. On 02.10.1972 Raycho Marinov took archaeologists to the site of the discovery. Then followed the immediate organization for excavations.

Находките на Райчо Маринов / The finds of Raycho Marinov

Димитър Златарски описва първите находки / Dimitar Zlatarski is making a detailed list with the first finds

Димитър Златарски, Анчо Анчев-Калоянов, Михаил Лазаров и Александър Минчев / Dimitar Zlatarski, Ancho Anchev-Kaloyanov, Mihail Lazarov and Alexander Minchev:Златарски-Калоянов-Лазаров-Минчев

За откритието си Райчо Маринов получава 2500 лв. (1500 лв. (!)), което дори и за 70-те години на ХХ век не е изключително голяма сума, но е максималната при доброволно предаване на археологически ценности, предвидена от тогавашния закон / For his discovery Raicho Marinov received BGN 2500 (1500 BGN (!)) (between EUR 7500 – 12500 calculated in present rates), which even for the 70s of twentieth century was not an extremely large sum but the maximum provided by the law in case of voluntary hand over of found archaeological valuables.

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

ПРОУЧВАНЕ / EXPLORATION

В периода на разкопките от 02.11.1972 до 30.08.1991 г. (виж по-долу подробна информация) са проучени около 7500 кв.м. (7800 кв.м. (!)), за които се предполага, че представляват около 70% – 80% от цялата площ на некропола. Открити са 308 (! според информацията във Варненския археологически музей, 2016 г.; според други източници – 293 (?), 294 (?), 295 (?), 312 (?), 320 (?)) гроба с разнообразни погребални дарове. До 1981 г. са уточнени южната и източната граница на некропола / During the excavations from 02.11.1972 to 30.08.1991 (see detailed information below) about 7500 sq.m (7800 sq.m (!)) were explored, which is believed that present about 70% – 80% from the total area of necropolis. Up to now are found 308 (according to the information in Varna Archaeological Museum from 2016; according to other sources – 293 (?), 294 (?), 295 (?), 312 (?), 320 (?)) graves with various burial gifts. Until 1981 the southern and eastern border of the necropolis were specified.

Изглед към град Варна от некропола (в началото на разкопките) / Viеw to Varna city from the necropolis (at the beginning of the excavations)

Некрополът в периода на разкопките (1974 г.) / The necropolis during excavations (1974)

Некрополът в периода на разкопките (преди 1976 г.) / The necropolis during excavations (before 1976)Некрополът-разкопки-1 Некрополът в периода на разкопките – снимка от въздуха (преди 1978 г.) / The necropolis during excavations (before 1978)VHN-1 Некрополът в периода на разкопките – снимка от въздуха (преди 1978 г.) / The necropolis during excavations (before 1978)VHN-2 Некрополът в периода на разкопките – снимка от въздуха (преди 1978 г.) / The necropolis during excavations (before 1978)VHN-3

Разкопките – изглед на терена / The excavations – view at the terrainIzgled-Varna-necropolisНекропол-работа-055Некропол-работа-059

Проф. Михаил Лазаров, първият официален ръководител на разкопките / Prof. Mihail Lazarov, the first official supervisor of the excavations

Разкопките се ръководят от проф. Михаил Лазаров (от 1972 до 1976 г. (1975 г. ?)) с научни ръководители Румен Катинчаров (през 1972 г.) и проф. Георги Ил. Георгиев (1973-1974 г.), ръководител на Секцията по праистория в БАН, и от археолога Иван Симеонов Иванов (от 1976 (1975 г. ?)  до 1991 г.). Фактически обаче още преди започване на първите разкопки, тогавашният директор на Варненския музей Коста Стоянов определя младия и енергичен Иван Иванов за отговорник на обекта / The excavations are led by Prof. Mihail Lazarov (1972-1976 (1975 ?)) with supervisors Rumen Katincharov (during 1972) and Prof. Georgi I. Georgiev (1973-1974), Head of the Department of Prehistory in Bulgarian Academy of Science, and by the archaeologist Ivan Simeonov Ivanov (from 1976 (1975?) to 1991). In fact, even before the start of excavations, the director of Varna Museum Kosta Stoyanov appoints the young and very active Ivan Ivanov as a man in charge of this archeological site.

Иван Иванов/ Ivan IvanovИван Иванов - 1

След спечелване на конкурс за научен сътрудник по праистория през 1974 г., Иван Иванов остава след 1975 г. единствения научен ръководител при проучването на некропола. Заради дългогодишния си плодоносен труд, Иван Иванов не случайно е наречен Иван Златния. До внезапната си смърт на 26.03.2001 г., той е и основният популяризатор на откритията в некропола, включително и при организирането на многобройните изложби по света (вижте подробна информация тук). През 2012 г. Иван Иванов посмъртно е отличен със званието „Почетен гражданин на Варна“. Повече за Иван Иванов може да научите тук / After winning a competition for Research Associate in 1974, Ivan Ivanov remained after 1975 as a sole leader of the excavations. Because of his long fruitful work, Ivan Ivanov is not accidentally called The Golden Ivan. Until his sudden death on 26.03.2001 he was also the main popularizer of discoveries from necropolis, including the organization of numerous exhibitions around the world (see detailed information here). In 2012 Ivan Ivanov was posthumously awarded with the title “Honorary Citizen of Varna”. More about Ivan Ivanov you can learn here.

Иван Иванов при разкопките на некропола / Ivan Ivanov at the excavations of necropolisIvanov-Necropolis

Иван Иванов (в ляво долу) показва разкопките / Ivan Ivanov (at the left lower part) showing the excavations

Разкопките отблизо (преди 1978 г.) / Close view at the excavations (before 1978)VHN-Obshto

През 1976 г. в брой 66 на Държавен вестник некрополът е обявен от Комитета за изкуство и култура за археологически паметник от национално значение. На четвърта страница, под номер 6 в списъка на археологическите паметници във Варненски окръг (допълнителна регистрация), скромно стои – „Енеолитен некропол, гр. Варна, з(апад), до града“ / Into Bulgarian’s State Gazette issue No.66 from 1976 the necropolis was announced by the Committee for Art and Culture as archeological site of national importance. On the fourth page, under number 6 in the list of archaeological sites in Varna District modestly stands – “Eneolithic Necropolis, Varna, west, next to the city”:Държавен-вестник-бр.-66-от-1976-година

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ОБРЕДИ И РИТУАЛИ / CHARACTERISTICS OF THE BURIAL RITUALS

Положените в некропола са с глава на североизток-север, с няколко редки изключения (само в 11 случая). В два гроба с източна ориентация са погребани представители на култура „Гумелница“, а гробовете с югозападна и северозападна ориентация най-вероятно са от ранната бронзова епоха, т.е. по-късни (потвърдено от погребалния инвентар или датиране с въглерод-14 (14C) – гробове No.33, 38, 73, 77 и 89 / The main orientation of buried people in necropolis is with head to the northeast-north, with a few rare exceptions (in only 11 cases). In two graves with east orientation were buried a members of culture “Gumelniţa”, and graves with southwest and northwest orientation are probably from the Early Bronze Age, i.e. later burials (confirmed by funeral inventory or dating with carbon-14 (14C) – graves No. 33, 38, 73, 77 and 89.

Според информация от 2018 г. в само девет от гробовете труповете са с различна ориентация от обичайната за некропола североизток-север: на север-северозапад са положените в гробове No.46, 77, 82, 105, 130 и 263; на юг-югозапад – в гроб No.73; на запад-югозапад – в гроб No.89; на югоизток – в гроб No.38 / According to information from 2018 in only nine graves the bodies are laying in other than ususal for this necropolis orientation northeast-north: in north-northwest – graves No.46, 77, 82, 105, 130 and 263; south-southwest – grave No.73; west-southwest – grave No.89; southeast – grave No.38.

Заради лошото състояние на костите предвид дългия престой в земята и високата киселинност на почвата, информацията за пола и възрастта на погребаните е оскъдна / Because of poor bone condition due to long stay in the ground and high acidity of the soil, the information about sex and age of the buried people is very small.

Информация за гробове от No.1 до No.179. До момента има сигурни определения само за 62 индивида. Възрастта на израсналите индивиди е в интервала 20-25 до 30-35 години, а с най-висока възраст са четири индивида, включително погребаният в гроб No.43 – в интервала 40-50 (до 60 !) години (при средна продължителност на живота през халколита според Хенриета Тодорова (1978) от 24,6-32,3 години за мъжете и 27,7 за жените; максимална продължителност на живота по сборни данни – 60-65 г). Въпреки посочените данни за средна продължителност на живота през халколита, повечето учени считат, че липсата на останки от по-възрастни индивиди във Варненския халколитен некропол сочи към някаква все още неизвестна причина, включително и от ритуално естество. Също така са открити само 14 скелета на деца до 10 г., като в диапазона 2-7 години не е открит нито един скелет. Два от детските скелети, положени заедно в гроб No.33, са от погребение през бронзовата епоха. Като цяло сравнително малкия брой на индивиди до 18 годишна възраст, характерно и от други некрополи, се обяснява с предположенията, че или децата и младежите са се погребвали отделно, или че скелетите им изтляват много по-бързо, поради по-малкото количество костен материал (въпреки че са открити скелети и на бебета – 4-6 месечна възраст (гроб No.110), 6 месечна възраст (гроб No.147), 8 месечна възраст (гроб No.61)) / Information about graves from No.1 to No.179. So far only 62 individuals have certain definitions. The age of the growing individuals is between 20-25 and 30-35 years, and with the highest age are four individuals, including buried in grave No 43 – within the interval 40-50 (up to 60 !) years (with an average duration of life through the Chalcolithic according to Henrieta Todorova (1978) by 24.6-32.3 years for men and 27.7 for women, maximum life duration by combined data – 60-65 years). Despite the reported average lifetime in Chalcolithic, most scientists believe that the lack of remains of older individuals in the Varna necropolis points to some unknown reason, including and some ritual origin. Also, only 14 burials of children under the age of 10 years were found, without any skeletons in range between 2 and 7 years. Two of the children’s skeletons, that laid together in grave No.33, are buried during the Bronze Age. Overall, the relatively small number of individuals under 18 years, commonly for other cemeteries also, is explained by the suggestion that either the children and adolescents have been buried at other places or their skeletons are being decayed much faster due to less bone material (even though some skeletons of babies are found – 4-6 months old (Grave No.110), 6 months old (Grave No.147), 8 months old (Grave No.61)).

Информация за гробове от No.1 до No.294 (от 2002 г.) – полово са определени 71 индивида (46 от мъжки пол, 25 от женски пол), а при 97 е определена възрастта (в групите 0-16 г. и 16-45 г.) / Information about graves from No.1 to No.294 (from the year of 2002) – the sex is specified for 71 individuals (46 males, 25 females) and the age is specified for 97 individuals (in two groups  – 0-16 and 16-45 years).

Върху костите в некропола не се откриват следи от патологични изменения (с изключение на два черепа от гробове с предварително натрошени и разместени (препогребани ?) части от скелети, както и скелет от гроб No.145 с тежка деформация от сколиоза на гръбначния стълб). Релефът на местата на захващане на мускулите е добре развит, което е доказателство за силна мускулатура. Зъбите са здрави – отчита се слабо изтриване на кътниците и предкътниците, което освен с младата възраст на повече от индивидите може да се обясни и с факта, че употребяваната храна е била кулинарно добре обработена / No traces of pathological changes are found on the bones in the necropolis (with the exception of two skulls from graves with additionally smashed and disarranged (re-buried ?) skeleton parts, and a skeleton from Grave No.145 with high deformation from scoliosis of the spine). The relief at connection points for the muscles is well developed, which is a proof of strong musculature. The teeth are healthy – there is a slight wearing of the molars and premolars, which, apart from the younger age of more of the individuals, can be explained by the fact that the food was well cooked.

Дълбочината на гробните ями варира от 0,60 м до 3,20 м. Наблюдава се определена зависимост според възраст, пол, начин на трупополагане и богатство на гробния инвентар. Възрастните са полагани по-надълбоко от децата, мъжете от жените,  изпънатите по гръб в сравнение с хокерите, богатите – с бедните / The depth of grave pits varies from 0.60 m to 3.20 m. There is a certain correlation depending on age, sex, type of burial and wealth of grave inventory. The adults are put deeper than the children, the males deeper than the females, buried in straight position deeper than in the ‘hocer’ position, the rich finds are deeper than the poor.

Погребалните ритуали, отразени във Варненския халколитен некропол, се характеризират в основни линии със следните особености / The burial rituals from Varna Chalcolithic necropolis are characterized by the following main features:

I. Гробове с трупополагане. Делят се на две групи – със скелет в изпънато и със скелет в свито положение. Поради нарушения на гробовете не винаги може да се установи първоначалната позиция на скелета, но с голяма доза категоричност може да се каже, че в 93 случая се касае за изпънато положение, а в 67 – за свито (по информация на Варненския археологически музей, 2016 г.). В някои от гробовете с трупополагане са открити кости от два различни скелета (гробове No.28, 29, 67 и 104), а в гроб No.102 – от три.
1. Погребения по гръб в изпънато положение. Към момента на откриване на некропола в днешните български земи не е известен подобен начин на полагане от халколита, с изключение на синхронния некропол до Девня, който поради близкото разстояние позволява да бъде отнесен към същата етническа група, както и в некропола до Дуранкулак, също причислен към ареала на разпространение на идентично население. През 1976 г. към този списък се прибавя и погребение от набързо проучения при спасителни разкопки Варненски халколитен некропол II, който обаче е датиран от по-ранна епоха – средния халколит. Погребаните по този начин във Варненския халколитен некропол I са предимно мъже, но учудващо голям е броят на положените по този начин жени.
2. Погребения в свито положение – позиция „хокер“ (със свити пред тялото ръце и крака, тялото лежи на едната си страна в детеродна позиция (позицията на плода в матката – фетална – ембрионална) – от немски език – hocker – ниско столче без облегалка, табуретка/ходене по нужда, клекналото положение при ходене по нужда – от това специфично положение на тялото произлиза терминът hockerbestattung – погребение в позиция „хокер“). Скелетите от хокерните погребения във Варненския халколитен некропол лежат предимно на дясната си страна и само в няколко случая – на лявата. Погребаните в позиция хокер са предимно жени. Открити са обаче и мъже в свито положение, което е уникално в сравнение с други синхронни некрополи/ I. Graves with skeletons. They are divided in two groups – with skeleton in straight position and a skeleton in ‘hocker’ position. Because of some grave destructions, the initial position of the skeleton can not always be determined, but with a high probability it can be said that in 93 cases it is a straight position, and in 67 – ‘hocker’ (according to the Varna Archaeological Museum, 2016). In some of the graves were found bones from two different skeletons (graves No.28q 29q 67 and 104), and in grave No.102 – from three.
1. Burials in a straight position on the back. At the time of the discovery of necropolis in today’s Bulgarian lands such position of the body from Chacolithic is unknown, except from the synchronous necropolis near Devnya, which due to close distance allows to be referred to the same ethnic group, and from the necropolis of Durankulak, within the habitat of identical population. In 1976 at this list is added a burial the rescue excavations of Varna chalcolithic necropolis II, which was dated from earlier period – the Middle Chalcolithic. This body position is predominantly for male burials, but the similar position in female burials is surprisingly large.
2. Burials in a crouched position – ‘hocker’ (with arms and legs flexed in front of the body, the body lying on one side in a childbearing position (the position of the fetus in the uterus – fetal – embryonic) – from German language – hocker – a low stool /position for defecation – from this particular position of the body derives the term hockerbestattung – burial in “hocker” position). The skeletons from ‘hocker’ burials in Varna chalcolithic necropolis are laying mainly on their right side and only in a few occasions on the left. The buried in ‘hocker’ position are mostly women. However, men are found in such position, which is unique compared to other synchronous necropolises.

II. Гробове без трупополагане (само с гробни дарове). Разкрити са 47 бр. (по информация на Варненския археологически музей, 2016 г.). Гробовете без скелетни останки в други археологически обекти обикновено представляват малки ями с беден погребален инвентар. Наречени са „кенотафи“ (от старогръцките думи „κενός“ („кенос“) – празен, и „τάφος“ („тафос“) – гроб). Предполага се, че съдържат предмети, които са били притежание на изчезнал или загинал надалече член на рода и в процентно отношение са сравнително малко. При Варненския халколитен некропол обаче се наблюдава нещо уникално, заради което се използва термина „символични гробове“. На първо място тези гробове имат размери и ориентация, както при гробовете със скелети. Задължително в инвентара им има златни предмети и по-голям брой медни сечива, като само в този тип погребения се срещат корубести костени идоли и мъниста от черупката на Dentalium. Освен това символичните гробове са сравнително много (близо 15% от общия брой), при което трудно може да се допусне, че са предназначени само за загинали надалече или изчезнали членове на рода. Възможно е при някои от тях да се касае за ритуални погребения на божества. Несъмнено е, че символичните гробове тук са израз на сложен и неизвестен досега ритуал от халколитната култура, отражение на високо развито религиозно мислене у местните хора / II. Graves without skeletons (only with funeral gifts). There are explored 47 pcs. (according to information from Varna Archaeological Museum, 2016). The graves without bone remains in other archaeological sites usually represent small pits with poor funeral inventory. They are called “cenotaph” (from ancient Greek words „κενός“ (“kenos”) – empty, and „τάφος“ (“tafos”) – grave). It is supposed that they contain items that have been owned by a missing or perished member of the family and are relatively small number. In the Varna chalcolithic necropolis, however, something unique is observed, which is why the term “symbolic graves” is used. First of all, these graves are dimensioned and orientated like graves with skeletons. In their inventory obligatory contain gold objects and a great number of copper tools, and only in this type of burials a bone idol figurines and Dentalium shell beads are present. In addition, symbolic graves are comparatively many (nearly 15% of the total number), and it is hard to assume that they are intended only for perished or missing members of the clan. It is possible for some of them to be ritual burials of gods. Undoubtedly, the symbolic graves here are the expression of a complex and unknown hitherto ritual of chalcolithic culture, a reflection of highly developed religious thinking among local people.

Символичните гробове във Варненския халколитен некропол се делят на следните групи:
1. Символични гробове с изключително богат гробен инвентар, едни от най-уникалните в некропола (например гробове No. 4 и 36). Находките в тях – жезли, оръжия, сечива – сочат към типично мъжки дейности. В тази група погребения обикновено се причислява и гроб No.1, но той е с малко по-различен статут. Заради сборния характер на находките, събрани по цялото протежение на изкопа, не е възможно да се направят категорични изводи във връзка с конкретна или хипотетична гробна яма. По тази причина в някои документи се говори за символичен гроб, а в други – за разрушен гроб (в момента на откриването).
2. Интересна разновидност са гробове No.2 и No.3 с оформени от глина човешка глава (маска) в естествен размер. Върху маската са поставени златни предмети, които маркират или символизират части на лицето – очи, уста, уши. Другите находки в тях – игли за коса, прешлени за вретено, амулети – сочат към типично женски дейности. Като тип и подредба на инвентара към тях може да се причисли и гроб No.15 (но без наличие на маска).
3. Символични гробове с богат инвентар от смесен тип – условно „мъжки“ и условно „женски“ (например гробове No. 26, 41, 54, 65, 97).
4. Символични гробове със сравнително беден инвентар. Подреждането на вещите отговаря на разположението около скелет в нормални размери / The symbolic graves in Varna chalcolithic necropolis are divided into the following groups:
1. Symbolic graves with extremely rich funeral gifts, some of the most unique in the necropolis (e.g. graves No.4 and 36). The finds in them – scipters, weapons, tools – point to typical male activities. This group of burials usually includes Grave No.1, but this grave has a slightly different status. Because of the mixed finds gathered all along the excavated first trench, it is not possible to get to explicit conclusions about a specific or hypothetical burial pit. For this reason, some documents refer about symbolic grave, and in others – about damaged grave (during the excavations).
2. Graves No.2 and No.3 are from interesting type – with clay human-shaped head (mask) at normal size. On the mask are placed gold objects that mark or symbolize parts of the face – eyes, mouth, ears. Other finds in them – hairpins, spindles, figurines – point to typical female activities. As a type and arrangement of the inventory in this group can be added grave No.15 (but without a mask).

3. Symbolic graves with rich mixed-type inventory – conditionally “male” and conditionally “female” (e.g. graves No. 26, 41, 54, 65, 97).
4. Symbolic graves with relatively poor inventory. The arrangement of the objects corresponds to the position around a skeleton with normal dimensions.

Междинна категория са гробовете с най-дълбоките гробни ями, съдържащи малко инвентар и предварително натрошени (препогребани ?) части от скелети. Проучени са 10 такива гроба (по информация от 1986 г.). В ямата не е имало поставени едни до други съседни в скелета кости. Липсват следи от разрушаване на ставните повърхности, което е неизбежно при разсичане на труп. Това налага мнението, че трупът е бил държан другаде до пълното разложение на ставните връзки, след което костите са начупени и нахвърляни без ред в гробната яма. Гробният инвентар обаче е добре подреден и запазен. Това отхвърля възможността гробът вторично да е бил отварян за ограбване, при което костите да са били натрошени. Във всички погребения от този тип са открити корубести костени идоли. Установено е, че в два гроба черепите са сравнително дебели и имат нараствания от вътрешната страна. Това в повечето случаи се тълкува като следи от психопатологични изменения и смущения / Intermediate category are graves with the deepest grave pits containing little inventory and pre-smashed (re-buried) parts from skeletons. Ten such graves have been explored (information from 1986). There were no contiguous bones from one skeleton placed next to other. There are no traces of rupture of the joint surfaces, which is unavoidable when a corpse is cut. This suggests that the body has been held elsewhere until the joint has been completely disintegrated, after which the bones are broken and put down in the burial pit in disorder. However, the funeral inventory is well-ordered and preserved. This rejects the possibility that the grave was later opened for plunder, and the bones are broken during such activity. In all burials of this type bone idol figurines have been found. It is specified that in two graves the skulls are relatively thick and have increments on the inside. In most cases this is interpreted as a trace of psychopathological changes and disturbances.

При проучването на некропола са открити още и:
разрушени гробове – вследствие на дейността на човек, животно или корени на растения – 86 бр. При тях е невъзможно да се определи първоначалното разположение на трупа и инвентара.  Установени са нарушения от антични и средновековни изкопи (с намерени фрагменти от керамика и един средновековен бронзов пръстен), селскостопански дейности и съвременни изкопи (за водопроводи, канализационни шахти, монтаж на стълб за електрически далекопровод).
безинвентарни гробни ями – 5 бр.;
колективни находки, включително и боклучни ями; тук се включват осем боклучни ями от ранната бронзова епоха – групи 05, 013, 015, 019, 021, 024, 026 и 029 (някои от тях първоначално са били с друго предназначение, а в една е открит цял скелет на овца/коза).
единични находки / During the exploration of necropolis also are found:
destroyed graves – due to the activity of humans, animals or roots of plants – 86 pcs. It is impossible to specify the initial position of the skeleton and inventory. Destructions from ancient and medieval trenches (fragments of ceramics and a medieval bronze ring), agricultural activities and modern trenches (for water-conduits, sewage shafts, mountings of a pole for electric power line) have been identified.
pits without funeral inventory – 5 pcs;
collective finds, including garbage pits; here are included eight garbage pits from the Early Bronze Age – groups 05, 013, 015, 019, 021, 024, 026 and 029 (some of which were originally intended for another purpose, and in one was found a whole sheep/goat skeleton) .
single finds.

Гробният инвентар, където го има, е подреден предимно в областта на главата или в североизточната част на гробната яма при символичните гробове (там, където се предполага, че е трябвало да бъде положена главата) – при над 90% от погребенията / Where there is a funeral inventory, it is placed mainly in the area of the head or in the northeast part of the symbolic graves (where the head is supposed to be) – at more than 90% of all burials.

Начален етап на разкопките / Start of the excavations

Курсанти от Военноморското училище помагат при разкопките / Cadets from the Naval school helping at the excavations

Некрополът в периода на разкопките / The necropolis during excavationsНекрополът-в-периода-на-разкопкитеНекрополът-в-периода-на-разкопките-2

Момент от работата на некропола (1976 г.) / A moments from the work in necropolis (1976)VHN-1976

Част от екипа, проучващ некропола / Part of the excavation team

Работно ежедневие при проучването на некропола / Daily works at the exploration of necropolisНекропол-работа-050Некропол-работа-051Некропол-работа-052Некропол-работа-054Некропол-работа-056Некропол-работа-057Некропол-работа-061Некропол-работа-058Некропол-работа-060Некропол-работа-062Некропол-работа-063

Създаване на точни графики с находките / Creating of exact drawing of the finds 

Ученици, помагащи при разкопките, до гроб №224 / Students, helping at the excavations, beside the grave No.224

Разкопките по сезони (общо 13) / The excavations by seasons (totaly 13):
02.11.1972 – 09.01.1973 – проучени са 4 гроба/0 колективни/0 единични находки / There were explored 4 graves/0 collective finds/0 single finds
18.02.1973 – 29.09.1973 – 23/1/10
19.06.1974 – 20.11.1974 – 28/2/13
21.07.1975 – 16.10.1975 – 21/1/6
06.04.1976 – 20.06.1976 – 28/1/0
17.06.1977 – 30.09.1977 – 50/1/12
23.04.1979 – 10.07.1979 – 24/1/6
04.05.1980 – 15.10.1980 – 29/2/5
04.05.1981 – 06.11.1981 – 25/1/3
06.05.1982 – 07.06.1982 – 9/0/0
08.07.1984 – 02.10.1984 – 41/1/3
08.07.1985 – 04.10.1985 – 13/0/13
15.07.1991 – 30.08.1991 – 13/1/5
Общо проучени: 308 гроба/12 колективни – 9 от които са боклучни ями/76 единични находки.
По други сведения единичните находки са 110 / Total explored: 308 graves / 12 collective finds – 9 of which are garbage pits / 76 single finds. According to other reports, the single finds are 110.

Момент от снимането на разкопан гроб / A moments from taking photos of excavated grave:Снимане-на-разкопан-гробСнимане-на-разкопан-гроб-

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

ПЛАН НА НЕКРОПОЛА / PLAN OF THE NECROPOLIS

През последните години от живота си археологът Иван Иванов е работил над епохален труд с най-изчерпателното описание на некропола и находките. За съжаление преждевременната му смърт не позволила тази точна и подробна информация да бъде завършена в пълен вид и публикувана. В официални издания присъстват няколко плана на некропола от различни години, но по необясними причини част от посочените данни влизат в противоречие едни с други. Например един и същ гроб е поставян на различни места в отделните планове, част от гробовете с трупополагане са категоризирани като символични или разрушени гробове и обратно, в някои от плановете фигурират номера на гробни ями, различни от възприетата номерация, правилната ориентация на скелетите не винаги е посочена вярно и т.н. Несъответствията са малък процент, но са особено дразнещи предвид значението на този археологически обект. Моля всеки любител на историята да се съобразява със споменатите забележки при разглеждането на плановете. Тук ще представим няколко плана от различни години, публикувани в чуждоезични издания / In the last years of his life the archaeologist Ivan Ivanov has worked on epochal work with the most comprehensive description of the necropolis and the finds. Unfortunately his unexpected death did not allow this accurate and detailed information to be completed in full and published. In official printed editions there are several plans of the necropolis from different years, but for some inexplicable reasons the shown data contradicts one another. For example one and the same grave is placed in different places in different plans; some of the burials are categorized as symbolic or damaged graves and vice versa, in some plans there are grave numbers other than the accepted numbering, the orientation of the skeletons is not always shown correctly, and so on. Discrepancies are a small percentage, but are particularly irritating compared to the importance of this archaeological site. Every fan of the history must take note of these remarks when looking at the plans. Here we will present several plans from different years published in printed editions in English, French and German language.

План в издание от 1986 година / Plan in printed edition from 1986:Plan1986-IvanovВиж в .pdf формат: ТУК / See .pdf file HERE

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130 %d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

План в издание от 1988 година / Plan in printed edition from 1988:Plan1988-IvanovВиж в .pdf формат: ТУК / See .pdf file HERE

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130 %d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

План в издание от 1989 година / Plan in printed edition from 1989:Plan1989Виж в .pdf формат: ТУК / See .pdf file HERE

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130 %d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

План в издание от 1988 година на района с най-забележителните погребения в некропола / Plan in printed edition from 1988 of the area with the most remarkable burials in the necropolis:VHN-Най-богатите-гробовеВиж в .pdf формат: ТУК / See .pdf file HERE

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130 %d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

Най-актуален план на Варненския халколитен некропол, който за съжаление също страда от неточностите описани по-горе. Описва всички разкрити гробни ями до 1991 г. включително. Подлежи на постоянно допълване и коригиране (последна дата на корекция – 04.05.2016 г.). Сайтът не гарантира абсолютната му точност, докато не бъде публикуван в официален вид от съответните историко-археологически институции: ВИЖ ТУК / The most updated plan of the Varna chalcolithic necropolis, which, unfortunately, also suffers from the inaccuracies described above. Includes all graves and pits discovered until 1991. It is subject to regularly additions and corrections (date of last correction – 04.05.2016). The website does not guarantee its absolute accuracy until it is officially published by the relevant historical and archeological institutions: SEE HERE

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

ДАТИРАНЕ / DATING

Въпреки, че некрополът е датиран на пръв поглед безспорно в късния халколит, точният диапазон продължава да е един от най-дискутираните моменти. Трудността произлиза от липсата на повече синхронни обекти, особено в световен мащаб – по същество некрополът е по-стар от общоприетата датировка за разцвета на цивилизацията на Шумер (Месопотамия) или древноегипетската цивилизация от периода на пирамидите в Гиза. В България синхронни обекти са некрополите край Дуранкулак и Девня, с чувствително по-бедни находки от погребални дарове и особено от златни и медни предмети. За сравнение – в Дуранкулашкия некропол, който е с 1204 проучени гроба (440 са от всички фази на култура „Варна“), са открити общо около 50 грама златни предмети, а теглото на медните сечива в гроб No.43 от Варненския некропол е повече от всичките открити в Дуранкулашкия некропол медни находки. По-долу изреждаме най-разпространените датировки на Варненския халколитен некропол във възходящ ред:
– края на III хилядолетие пр.н.е.
– в конвенционални дати – 3600 – 3200 г. пр.н.е., а в абсолютни (калибрирани) дати по метода с радиоактивен въглерод-14 (14C) това е времето около 4600 – 4200 г.пр.н.е. (4550-4050 г.пр.н.е. по изследване от 1992 г.; 4550-4150 г.пр.н.е. по публикация на Я. Бояджиев от 2002 г.; ). Датировките на пръв поглед изглеждат куриозни, защото се смята, че в този интервал попада средният, а не късният халколит. Изследванията от последните години обаче убедително доказват, че развитието на халколита в централната и северната част на Балканския полуостров изпреварва другите части на Стария континент, което спешно налага създаване на актуални калибрационни таблици специално за региона. Всъщност този т.нар. феномен вече се е превърнал в неоспорим факт.
– 4200 – 4000 г. пр.н.е.
– 4400 – 4100 г. пр.н.е.
4400 – 4200 г. пр.н.е. (според официалния сайт на Варненския археологически музей)
– средата на V хилядолетие пр.н.е. (радиографски анализ от 2007 г. по програмата „Antiquity 81“)
– 4600 – 4400 г. пр.н.е. (датировка на университетите в Оксфорд и Дърам, Великобритания – от над 40 проби с 14C)
4690 – 4330 г. пр.н.е. (по актуализирани датировки на университетите в Оксфорд и Дърам, Великобритания на проби с 14C)
– около 5000 – 4400 г. пр.н.е.
– 5500 – 5100 г. пр.н.е.

Although the necropolis is dated at first glance undoubtedly in the Late Chalcolithic, the exact time range is one of the most discussed moments. The difficulty come from the lack of many synchronous objects, especially globally – in fact, the necropolis is older than the generally accepted date for the peak of the Sumer civilization (Mesopotamia) or the ancient Egyptian civilization from the pyramids of Giza period. In Bulgaria synchronous objects are the necropolis near Durankulak and Devnya, with considerably poorer finds and especially of gold and copper objects. For comparison totally about 50 grams of gold objects were found in the Durankulak necropolis, which have 1204 graves explored (440 from all phases of “Varna” culture), and the weight of the copper tools in grave No.43 from the Varna necropolis is more than all copper finds found in Durankulak necropolis. Below we list the most popular dates for the Varna chalcolithic necropolis in ascending order:
– the end of the 3rd millennium BC

– in conventional dates – 3600-3200 BC, and in absolute (calibrated) dates using the radioactive carbon-14 (14C) method, this is about 4600-4200 BC. (4550-4050 BC in a 1992 study; 4550-4150 BC published by J. Boyadzhiev in 2002). These dates seem strange at first glance, because it is believed that within this range falls the Middle Chalcolithic, not the Late Chalcolithic. Recent studies, however, convincingly show that the development of the Chalcolithic in the central and northern part of the Balkan Peninsula is ahead of other parts of the Europe, which urgently requires the creation of updated calibration tables specifically for the region. In fact, this so-called phenomenon has already become an indisputable fact.
– 4200-4000 BC
– 4400 – 4100 BC
4400-4200 BC (according to the official website of the Varna Archaeological Museum)
– mid-millennium BC (radiographic analysis from 2007 by ‘Antiquity 81’ program)
– 4600 – 4400 BC (dating from Oxford and Durham Universities, UK – of over 40 samples with 14C)
4690 – 4330 BC (based on updated dates from Oxford and Durham Universities, UK on 14C samples)
– about 5000 – 4400 BC
– 5500-5100 BC

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

ХИПОТЕЗИ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ И УПОТРЕБА НА НЕКРОПОЛА / HYPOTHESIS FOR THE CONSEQUENCE OF BUILDING AND DEVELOPMENT OF THE NECROPOLIS

Съществуват две основни хипотези / There are two main hypothesis.

Първа хипотеза: изграждането започва с най-богатите и впечатляващи погребения, разположени на няколко различни места в некропола. Разширяването продължава концентрично около тези гробове. При следващите погребения се наблюдава опростяване на ритуалите и обедняване на гробния инвентар (с някои изключения). Хипотезата се подкрепя с получените резултати от датиране с 14C (AMS dating) на костен материал и е изказана от учени като Tom Higham (Оксфордски университет), John Chapman (университета в Дърам), Владимир Славчев (Археологически музей – Варна), Бисерка Гайдарска (университета в Дърам), Noah Honch (Оксфордски университет), Йордан Йорданов (София), Бранимира Димитрова (София) / First hypothesis: the building begins with the richest and most impressive burials located in several different places in the necropolis. Expansion continues concentrically around these graves. At the subsequent burials there is a simplification of rituals and impoverishment of funeral inventory (with some exceptions). The hypothesis is supported by the results of 14C (AMS dating) of bone material dating from scientists such as Tom Higham (Oxford University), John Chapman (University of Durham), Vladimir Slavchev (Archaeological Museum – Varna), Biserka Gaidarska (University of Durham), Noah Honch (Oxford University), Yordan Yordanov (Sofia), Branimira Dimitrova (Sofia).

Втора хипотеза: изграждането на некропола започва с погребенията с по-беден инвентар, показващи приемственост на ритуалите от предходни археологически култури. Постепенно с овладяването и развитието на технологии като металообработване, обработка на минерали и др. в гробния инвентар започват да присъстват все по-впечатляващи артефакти. С развитието на обществото се наблюдава и усложняване на погребалния ритуал. Кулминацията в развитието на некропола е всъщност крайната фаза на използването му. Така наречените „символични гробове“, съдържащи най-богатите находки, маркират финала на некропола. Тази хипотеза се основава на статистически анализ (анализ на съотношенията или реципрочно усредняване) и антропологичен анализ на артефактите и погребалните практики. Хипотезата е публикувана от Raiko Krauß, Steve Zäuner и Ernst Pernicka / Second hypothesis: The construction of the necropolis begins with burials with poorer inventory showing the continuity of rituals from previous archaeological cultures. Gradually, with the mastering and development of technologies such as metalworking, mineral processing, more and more impressive artefacts began to appear in the funeral inventory. With the development of society, there is also a complication in the rituals. The culmination in the development of the necropolis is, in fact, the final phase of its use. So-called “symbolic graves,” containing the richest finds, mark the final stage of the necropolis. This hypothesis is based on statistical analysis (ratio analysis or reciprocal averaging) and anthropological analysis of artifacts and funeral practices. The hypothesis was published by Raiko Krauß, Steve Zäuner and Ernst Pernicka.

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УПОТРЕБА НА НЕКРОПОЛА. ПРИЛЕЖАЩО СЕЛИЩЕ/СЕЛИЩА / DURATION OF USING OF NECROPOLIS. NEIGHBOURING SETTLEMENT/SETTLEMENTS

Съществуват различни предположения за продължителността на употреба на некропола, някои от които подкрепени с 14C датировки. Диапазонът варира между 70-160 и 180-360 години / There are different assumptions about the duration of the using of the necropolis, some of which are supported by 14C dating. The range varies between 70-160 and 180-360 years.

Под водите и наносите на Варненското и Белославското езеро до момента са разкрити 8 селища, обитавани през халколита. Никое от тях не може да се свърже еднолично и категорично с некропола, поради което се предполага, че той се е използвал като култов център от всички околни поселения. Забележка: селището, установено на 200-250 м южно от некропола влиза в обичайната дистанция за единен комплекс селище-некропол през тази епоха / Under the waters and deposits of Varna Lake and Beloslav Lake there are 8 settlements inhabited during the Chalcolithic. None of them can connect uniquely and categorically to the necropolis, so it is supposed that it was used as a cult center by all the surrounding settlements. Note: The settlement located 200-250 m south of the necropolis is within the usual distance for a settlement-necropolis complex in this era.