н.с. I степен, д-р Иван Симеонов Иванов (1944-2001) / Research Associate, Dr. Ivan Simeonov Ivanov

Иван Иванов - 1

Роден на 01.08.1944 г в с. Голям извор, Ловешко. Завършва гимназия в гр. Ябланица, Ловешко. След казармата работи като радиотелеграфист в Казанлък и като служител в локомотивното депо в гр. Русе. От 1965 учи специалност история във Великотърновския университет и се дипломира през 1969 г. От 05.07.1969 г. работи във Варненския археологически  музей – като екскурзовод, уредник и научен сътрудник (от 1974 г.). Като археолог ръководи праисторическите изследвания на Варненския некропол (1972-1991 г.), потъналите селища във Варненските езера (включително най-прецизните проучвания от този род на селището в района на Арсенала – 1980-1982 и 1984-1986 г.), раннохалколитното селище при гр. Суворово (1983, 1988 г.) и др. Взима участие в международни експедиции у нас и в чужбина. Участва в над 10 международни конференции и конгреси у нас и в чужбина – Румъния – 1974, 1976, 1994, 1996 г., Австрия – 1981 г., Англия – 1981 г., Грузия – 1983 г., Германия – 1988 г., Франция – 1989 г., Испания – 1995 г. и др. През 1995 г. е определен за завеждащ на Археологическия музей към тогавашната Дирекция „Културно-историческо наследство“ – Варна, а от 01.02.2001 г. след конкурс е назначен за директор на нейния наследник – Регионалния исторически музей – Варна. Има над сто научни публикации у нас и в чужбина – преведени на френски, немски, английски, иврит, японски. Урежда изложби с предмети от Варненския некропол в Япония, Франция, Германия, САЩ и др. Автор и консултант на документални и телевизионни филми. Има и над 150 публикации в  пресата и периодичния печат. Издава книжки с разкази за деца на археологическа тематика. Участва в представянето на България на световните изложения в Севиля (Испания) през 1992 г и в Лисабон (Португалия) през 1998 година. Умира на 26.03.2001 г. във Варна.
Иван Иванов е един от основателите на Клуба за гласност и демокрация във Варна през 1989 г. и член на неговото ръководство. След политизирането на СДС не се занимава с политическа дейност. Награден е през 1983 г за създаването на Археологическия музей (тогава Историко-художествен) с орден Кирил и Методий – II степен. Президент на Алианс франсез във Варна. Почетен гражданин на град Варна (удостоен със званието през 2012 г., посмъртно).

Иван Иванов с чинията от гроб No.4 на Варненски халколитен некропол IИван-Иванов-и-чинията-2

Иван Иванов при проучването на Варненския некрополИван-Иванов---011Иван-Иванов---016

Иван Иванов по време на проучванията на потъналото във Варненското езеро праисторическо селище „Арсенала“ (1986 г.)Иван-Иванов-проучване-на--селище-Арсенала-2

Иван Иванов по време на проучванията на потъналото във Варненското езеро праисторическо селище „Арсенала“ (1986 г.)Иван-Иванов-проучване-на--селище-Арсенала

Иван Иванов и негови колеги при проучванията на потъналите праисторически селища във Варненското и Белославското езероИван-Иванов---013Иван-Иванов---014Иван-Иванов---015

БИБЛИОГРАФИЯ НА НАУЧНИТЕ РАБОТИ НА 
ИВАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

1970 
Съдържание на ИВАД /I-ХV/ и ИНМВ /I-VI/,   ИНМВ, VI /ХХI/, 1970, с.232-238. (съвместно с О. Савова)
1971 
Праисторическа лодка от Варненското езеро, сп. Корабостроене и корабоплаване, 1971,  кн.1,  с.33-34.
1972 
Енеолитно селище и гробове от бронзовата епоха при град Девня, ИНМВ, VIII /ХХIII/, 1972, с. 246-253.
1973 
Праисторическо наколно селище Страшимирово – 2, ИНМВ, IХ /ХХIV/, 1973, с. 285-288.
Най-старият плавателен съд открит в българските земи, ФАР, 1973, с.55-59.
1974
Енеолитният некропол при Варна, МПК, ХIV, 1974, кн.2-3, с.44-47.
1975
Разкопки на Варненския енеолитен некропол през 1972 година, ИНМВ, ХI /ХХVI/, 1975,  с.1-17.
Енеолитният некропол при Варна, Векове, 1975, кн.1, с.106-111.
1976
„Золотой“ некрополь Варны, Природа, Москва, 1976, кн.2, с.50-57.
1977
Животновъдството на жителите на наколните селища и откритото поселение във Варненско от края на енеолитната и началото на бронзовата епоха (съвм. с Ал. Петров и .Цанков), животновъдни науки, ХIV, 1977, кн.4, с.132-140.
La nеcropole chalcolithique de Varna, Obzor, 1977, N 38, p.87-96.
1978
Раннохалколитни гробове до град Варна,  ИНМВ,  ХIV /ХХIХ/, 1978, с.81-93.
Съкровищата на Варненския некропол – албум, София, Септември, 1978, 126 стр.
Les fouilles archеologiques de la nеcropole  chalcolithique а Varna (1972-1976), Studia Praehistorica, 1978, 1-2, p. 13-26.
1979
L’or de la nеcropole de Varna en Bulgarie (avec J.-P. Demoule), Archеologia, 1979, N 137, p.52-59.
1980
Quelques resultas foundamentaux des fouilles de la nеcropole chalcolithique de Varna, II congres international de Thracologie, 1976, Bucarest,
Les outils des silex de la necropole  chalcolithique а Varna, Bochum, 1980
1981
Варненският некропол и неговото място в праисторията на Източното Средиземноморие, сб. България от древността до наши дни, I, 1981, с. 94-102.
Наколните селища – резултати и проблеми, ФАР, 1981, с.268-291.
1982
Новые данные о погребалном ритуале Варненского энеолитического могильника , Пулпудева, Суплементум, III, 1982, с.80-86.
The Varna Chalcolthic Necropolis, In: The First Civilization in Europe and the Oldest gold in the World – Varna, Bulgaria, Tokyo, 1982, p. 21-28.
Catalogue for exibition The First Civilization in Europe and the Oldest gold in the World – Varna, Bulgaria, Tokyo, 1982, p.31-121.
1983
Le chalcolitique en Bulgarie et dans la necropole de Varna, In: Ancient Bulgaria, Nottingham, 1983, I, p.154-164.
1984
Западное Черноморие в эпохи энеолита, Телави, Грузия – сборник
Праисторическа керамика, Дипляна,  Септември, София.
Праисторическо злато, Дипляна, Септември, София.
Le developpement social et economique dans les terres bulgares а l’epoque chalcolithique а la lumiere des fouilles de la nеcropole de Varna, III intern.  Thracologishes congress, Vienna-Sofia, 1984, I, S.147-150.
1986
Екологични условия в района на Варненкото езеро през енеолитната и бронзовата епоха според палинологични, палеоботанични и археологични данни, (съвм. с Ел. Божилова), ИНМВ, ХХI /ХХХVI/, 1986, с. 43-48.
Училището в музея, (съвм. с Дим. Димитров), МПК, 1987, кн. 3, с.6-8.
Die Ausstellung „Das erste Gold der Menschheit – die älteste Zivilisation in Europa“, In: Das erste Gold der Menschheit, Freiburg, 1986, S. 9-10.
Der kupferzeitlishe Friedhof in Varna, In: Das erste Gold der Menschheit, Freiburg, 1986, S. 30-42.
Katalog (mit V. Nikolov) In: Das erste Gold der Menschheit, Freiburg, 1986, S. 51-137.
1988
Х. Тодорова, Каменномедната епоха в България -Рецензия, ИНМВ, 1988, ХХIII /ХХХIХ/, с.
Потопът и Варненската цивилизация, сп. Морски свят, 1988, кн.6, с.47-51.
Die Ausgrabungen des Gräberfeldes von Varna, In:  Macht, Herrschaft und Gold, Saarbrücken, 1988, S. 49-66.
Die Gräberfeld von Varna – Katalog, In: Macht, Herrschaft und Gold, Saarbrücken, 1988, S. 183-208.
1989
La necropole chaliolithique de Varna et les cites lacustres voisines,  In: Le premier or de l’Humanite en Bulgarie – 5e millenaire, Paris, 1989, p. 49-56.
Les villages engloutis du lac de Varna, Dossiers histoire et archeologie, N 137, 1989, p. 64-68.
1991
Der Bestattungsritus in der chalkolitischen Nekropole von Varna, In: Die Kupferzeit als histotische Epoche, Bonn, 1991, Teil I, S. 125-150
Varna: Unterschungen zur kupferzeitlichen Goldverarbeitung (mit R. Echt und W.R.Thiele), In: Die Kupferzeit als histotische Epoche, Bonn, 1991, Teil II, S. 633- 692.
Les objets metalliques de la necropole chalcolithique de Varna, dans: Decouverte du metale, Picard, 1991, p. 9-12.
1992
The Birth of European Civilization, Sofia, 1992, 18 p.
1993
А la question de la localisation et des etudes des sites submerges dans les lacs de Varna, 1993, Pontica, XXVI, p.19-26.
1994
The Oldest Gold in the World, Varna-Bulgaria, Jerusalem, 1994, 12 p.  (and  Osnat Misch-Brandl).
1995
Les contacts commerciaux pendant l’epoque eneolithique – voies maritimes et voies Fluviales, Thracia Pontica, 1995, V, p.
Les trouvailles en or et en cuivre de la necrople de Varna – une importance productive, sociale et  de culte et une valeur de commerce, 1995, Santiago de Compostela,
1996
La necropole de Varna et le development social du IVe millenaire av.J.Chr., Bucarest, 1996,
1997
Варна и раждането на европейската цивилизация, Сб.
Потъналите селища от енеолитната епоха във Варненските езера
Варненските некрополи от енеолитната епоха – Варна I и II

La necropoli di Varna e l’origine della civilta europea. In: Glorie di Tracia, Firenze, p.53-59
Necropoli eneolitica di Varna, In: Glorie di Tracia, Firenze, p. 211-221

С  П  И  С  Ъ  К
на обектите, в чиито разкопки е участвал Иван Иванов

1969- селищна могила Г. Делчево; средновековен некропол в Девня
1970 – средновековен некропол Девня; елинистическо селище Девня; базилика на ул. Хан Крум- Варна
1971 – наколно селище в м. Балтата – Девня
1972 – средновековен некропол в кв. Трошево – Варна; начало на разкопките на Варненския енеолитен некропол
1973-1978 – Варненски енеолитен некропол
1979 – подводни разкопки във Франция – Lac du Paladru; пещера в Ница  – Grotte du Lazarette
1980-1986 – Варненски некропол
1980 -1982,1984-86 – подводни проучвания на праисторическо селище „Арсенала“
1983, 1988 – разкопки на селище при гр. Суворово
1991 – Варненски некропол
1994,1995 – Разградско – обхождания и разкопки в Равно

С   П   И   С   Ъ   К
на изложби и експозиции с участието на Иван Иванов

1969 – преустройство на музея на ул. Шейново 5
1976 – план, експозиция на изложба „Варненски некропол“ на Аладжа манастир.
1979-1980 – план на експозицията по праистория за нов музей
1982 – тематичен, структурен и експозиционен план за „Първото злато в света…….“, Япония
1982-1983 – подреждане на праисторията на новия музей
1983 – план и подреждане на експозиция в Суворово
1984 подреждане на праисторията в Дългопол
1986 – планове и подреждане на експозиция в пет града в Германия – Фрайбург, Франкфурт, Мюнстер, Дармщадт, Хановер
1988 – Планове и подреждане на изложба в Саарбрюкен – Германия
1989 – Планове и подреждане на изложба в Сен Жермен ан Ле – Париж-Франция.
1992 – План и подреждане на изложба на некропола в Севиля – Испания
1994 – планове и подреждане на изложба в Ерусалим – Израел
1996 – преустройство на праисторията на археологическия музей – Варна
1993-1996 – изложби в Стара Загора – два пъти; Силистра; Казанлък – два пъти; Варненски музей
1997 – Изложба във Флоренция -Италия
1999 – изложба в САЩ – Ню Орлианс и Мемфис.

С   П   И   С   Ъ   К
на международните симпозиуми и конгреси в които е участвал Иван Иванов

1974 – конгрес по балканистика в Букурещ – доклад
1976 – Варненският некропол и проблемите на халколита – Варна – доклад
– Букурещ – II траколожки конгрес – доклад
– Пловдив – Филипополски седмици – доклад
1980 – Виена – III траколожки конгрес – доклад
– Бохум – доклад
1981 – Нотингам – 13 века България – доклад
1983 – Телави – Грузия – доклад
1985 – Варна – екология – два доклада
1988 – Саарбрюкен – доклад
1989 – Париж – доклад
1994 – Констанца – доклад
1995 – Сантяго де Компостела – Испания – доклад
1996 – Румъния – Букурещ – доклад