НАХОДКИ / FINDS

Забележка: данните се отнасят само за Варненски халколитен некропол I (Варна I), открит през 1972 г. / Note: the information below refer only to Varna Chalcolithic necropolis I (a.k.a Varna I, Varna cemetery), discovered in 1972.

Тук са представени част от находките. Когато не участват в изложби у нас и в чужбина, те са разположени в Археологическия музей в град Варна, с изключение на находките от гроб No.1, които може да разгледате в Националния исторически музей в София / Here are presented some of the finds. When not taking a part in exhibitions in Bulgaria or abroad, they are located in the Archeological Museum in Varna, except the finds from Grave No.1, which can be seen in the National History Museum in Sofia.

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

Във Варненския халколитен некропол е открито огромно разнообразие от погребален инвентар, класифициран в 83 типа. Ето и основните категории / A huge variety of burial inventory, classified in 83 types, is unearthed at Varna Chalcolithic necropolis. Here are the main categories:

глинени съдове (над 650 бр.) – обикновено в лошо или неизпечено състояние, вероятно само с  предназначение, свързано с погребалния ритуал, с изключение на няколко уникални съда, които са описани по-долу (от гроб No.4). Прави впечатление, че обикновено съдовете в гробните ями са умалени модели (до два-три пъти от реалния размер) на съдове от ежедневния бит / clay vessels (over 650 pcs) – usually in poor condition or not well fired, probably related only to the funeral ritual, except for several unique vessels, which are described below (from Grave No.4). It is noteworthy that usually vessels in grave pits are smaller models (two to three times than the actual size) of normal items for everyday use.

Глинени съдове от Варненския некропол / Clay vessels from Varna necropolisVHN-Керамични-съдове-1

кремъчни сечива (над 230 бр.) – повечето са пластини-ножове, има единични находки на стъргалки и резци на сърпове. Няколко от пластините-ножове са с дължина над 35 см., а едната достига до 44 см. (от гроб No.1) – т.нар. дълги остриета, „супер остриета“. При много малка част са открити следи от употреба flint tools (over 230 pcs) – most of them are knife-blades, there are single finds of scrapers and teeth of sickles. Several of the blades have a length of over 35 cm and one of them reaches 44 cm (from Grave No.1) – so-called ‘superblades’. Very small part of them have trace of use.

Кремъчен нож от Варненския некропол – близък план / Flint knife from Varna necropolis – close viewКремъчен_нож-близък_план

каменни оръдия на труда (над 90 бр.) – брадви, длета, тесли, гладилки и др., включително мраморни съдове и две брадвички (тесли ?) от минерала жадеид (от гроб No.43). При много малка част са открити следи от употреба / stone tools (more than 90 pcs) – axes, chisels, adzes, scrapers, etc., including marble vessels and two axes (adzes ?) from jadeite (from Grave No.43). A very small amount of them have traces of use.

Каменни_сечива-010

сечива, оръжия и украшения от мед (над 160 бр.) – огромно количество за епохата, включително единственият меден връх на копие от тази епоха, открит в Югоизточна Европа. При много малка част са открити следи от употреба. Наред с обичайните по размери сечива има няколко, които са модели. Теглото на медните предмети само от гроб No.43 надвишава теглото на всички медни находки от некропола край с. Дуранкулак, където са проучени 1204 гроба (от късния неолит до ранната бронзова епоха; от халколита са близо 600 гроба (култура „Хаманджия IV“ и култура „Варна“; Я. Бояджиев, 2001 г.) (!), 994 гроба (култура „Хаманджия ІІІ“ – 390 гроба, култура „Хаманджия ІV“ – 164 гроба, култура „Варна“, всички фази – 440 гроба, М. Аврамова, 2008 г.) (!). Открити са и малко накити от мед – 14 бр. (! по информация от 2007 г.) – гривни, пръстени, игли за коса / copper tools, weapons and ornaments (over 160 pcs) – a huge quantity for the era, including the only one copper spear head from the Chalcolithic found in Southeastern Europe. Very small part of them have trace of use. Along with the normal sized tools there are several scale models. The weight of the copper objects only from Grave No.43 exceeds the weight of all copper finds from the necropolis near Durankulak (Northeastern Bulgaria), where 1204 graves were excavated (from the late Neolithic to the Early Bronze Age; from the Chalcolithic there are nearly 600 graves (culture “Hamangia IV” and culture “Varna”, Y. Boyadzhiev, 2001) (!), 994 graves (culture “Hamangia III” – 390 graves, culture “Hamangia IV” – 164 graves, culture “Varna”, all phases – 440 graves, M. Avramova, 2008) (!). The discovered copper ornaments in Varna necropolis are small number – totally 14 pcs (! according to information from year of 2007) – bracelets, rings, hairpins.

VHN-Медни-сечиваМедни_сечива-010Медни_сечива-011Медни_сечива-012

Типове-медни-брадви

изделия от рог и кост – корубести идоли, сохи (= копачка, мотичка, рало), гладилки, прешлени за вретено, статуетки, мъниста от зъби, глигански глиги, рога от тур, украшения. До момента на откриването на некропола корубести идоли от епохата са били откривани само в селища, но не и в погребения. Бойните брадви от рог са отличителни за култура „Варна“ (както и за предхождащата в региона култура „Хаманджия“), за разлика от единични находки в ареала на синхронната култура „Коджадермен-Гумелница-Караново VI“, където преобладават каменни бойни брадви / artefacts from antler, horn and bone – idol figurines, picks, mattocks, ploughs, smoothers, spindles, statuettes, beads from teeth, wild boar teeth, horns from auroch, ornaments. Until the discovery of Varna necropolis a bone idol figurines from this period were found only in settlements, but not in cemeteries. The antler battle axes are distinctive for “Varna” culture (as well as for the earlier culture “Hamadgia” in the region), as opposed to single finds in the area of the synchronous culture “Kodzhadermen-Gumelnița-Karanovo VI”, where stone battle axes predominate.

разнообразни накити и предмети от злато – в 65 гроба са открити 38 различни типа, някои от тях уникални. Златните предмети са 3 078 на брой, а общото им тегло е близо 5,8 кг. (5754,38 гр., като за 42 малки предмета – халки, мъниста, гвоздейчета – няма точни данни, поради включването им в нанизи с други предмети или непретегляне при инвентаризацията; следователно точното крайно тегло би трябвало да надхвърли 5800 гр.). Само в един гроб са открити златни предмети с тегло по-голямо от това на всички златни предмети открити до днес по света от епохата на халколита. Според проучването на Хартман от 1978 г., обхващащо по-големия обем златни находки, 98% са без следи от употреба, независимо от техния тип / various gold artefacts – in 65 graves were found 38 different types, some of them unique. The gold objects are 3 078 pcs with total weight about 5.8 kg (5754.38 g; there is no exact data for 42 small objects – rings, beads, nails – due to their assemblage in bead strings and necklaces together with other objects, or because of  not performed weight measurment during the inventory process; therefore the exact total weight should exceed 5800 g). Only in one grave are found gold objects weighing more than all the gold objects discovered up to now in the world from the Chalcolithic. According to Hartman’s 1978 study, which cover most of these gold finds, 98% have no traces of use, no matter of their type.

Според доц. Руслан Костов (2003 г.) анализът на златните изделия от Варненския халколитен некропол I (мъниста, апликации, пръстени, гривни, пекторали и диадеми) показва, че съществуват най-малко две минимални тегловни единици: от 0,145 грама и 0,415 грама. Втората единица се приема за основна „халколитна единица“ и за нея се предлага названието „ван“ (съкратено от „ВАрненски Некропол“). Установени са следните кратни на един ван съотношения: 2 (0,83 грама), 3 (1,24 грама), 4 (1,7 грама), 20 (8,3 грама), 28 (11,6 грама), 30 (12,4 грама), 40 (16,6 грама) и 60 (27,9 грама). Тази най-ранна тегловна мярка е равна както на средното тегло на изучените големи халцедонови (карнеолови и ахатови) мъниста, така и на два карата (1 карат = 0,2 грама) в съвременната гемология / According to Associate Professor Ruslan Kostov (2003), the analysis of gold products from Varna chalcolithic necropolis (beads, appliqués, rings, bracelets, pectorals and diadems) shows that there is at least two basic measurment units: 0.145 grams and 0.415 grams. The second unit is considered to be a main “chalcolithic unit” and the name “van” is proposed (abbreviated from “VArna Necropolis”). The following ratios to one van are found: 2 (0.83 grams), 3 (1.24 grams), 4 (1.7 grams), 20 (8.3 grams), 28 (11.6 grams), 30 (12.4 grams), 40 (16.6 grams) and 60 (27.9 grams). This earliest weight measurment unit is equal to the average weight of the bigger chalcedony beads (carnelian and agate) among the finds from Varna necropolis, and it’s almost equal to 2 carats (1 carat = 0.2 gram) in modern gemology.

Таблица със златните предмети / List of the gold artefacts:

No. No. на гроб / Grave N0. Брой златни предмети / Pcs of gold objects Общо тегло в грама /            Total weight in grams Забележка /         Note
1 1 217 1094,35
 2  2  35  над 33,39 / over 33.39  22 броя са без данни за тегло / 22 pcs without data of weight
3 3 29 над 22,52 / over 22.52 16 броя са без данни за тегло / 16 pcs without data of weight
4  4 348 1554,7
 5  5  4  16,45
 6  6 2 21
 7  15 17 23,35
 8  21 5 11,03
 9  24 31 8,59
10 26 10 68,33
 11 27 14 2,14
 12 32 2 12,8
13 35 44 32,13
 14 36 857 782,16
 15 39 1 3,69
 16 40 1 3,9
 17 41 136 63
18 43 1003 1524,39
19 48 2 12,28
20 49 13 2,07
 21  53 1 4,28
22  54 4 15,87
 23  55 2 10,02
24  57 2 10,91
25 61 3 6,97
 26 63 83 29,37
27 65 7 26,9
28 66 2 2,17
 29 67 1 16,75
30 68 1 1,27
31 69 1 0,54
32 71 15 2,02
 33 90 6 1,53
 34 97 7 50,79
 35 108 5 17,99
 36 110 35 4,81
37 119 6 8,5
 38 134 3 3,66
 39 143 1 без данни за теглото / without data of weight 
 40 144 1 0,95
 41 151 4 8,91
 42 154 8 3,31
43 167 11 48,83
44 179 1 2,01
 45 185 1 0,85
 46 189 3 2,65
47 190 5 1,54
48  195 1 30,47
 49  201 1 0,48
 50 206 1 3,84
 51 207 1 0,77
 52 226 4 13,52
 53 244 1 17,65
 54 246 1 0,88
55 254 1 2,99
56 255 1 0,74
57 266 2 6,9
58 270 15 20,23
59 271 27 18,6
60 272 1 5,39
61 273 6 22,87
62 274 2 5,6
63 276 2 3,35
64 283 4 5,7
65 квартал С / block С 17 над 18,77 / over 18.77 3 броя са без данни за тегло / 3 pcs without data of weight
Общо / Total 3078 над 5754,38 / over 5754.38

украшения и предмети от минерали – кварц (халцедон – карнеол (сердолик) и ахат) – 478 бр. мъниста – най-голямата концентрация от епохата в обект от Източните Балкани; серпентин (серпентинит); бял и жълт каолин (каолинит); малахит (над 2000 бр.); жад (jade) (с двата много трудно разграничими, но с различно минерално съдържание варианта – нефрит и жадеит). Намерена е и една пластина от обсидиан (вулканично стъкло) с произход от остров Мелос в Егейско море/ artefacts from minerals – quartz (chalcedony – carnelian and agate) – 478 beads – the largest concentration from this period in a single archeologic site at the Eastern Balkans; serpentine (serpentinite); white and yellow kaolin (kaolinite – soft white clay); malachite (over 2000 pcs); jade (with two very difficult to distinguish, but with different mineral content variants – nephrite and jadeite). There is also a single plate of obsidian (volcanic glass) originating from the island of Melos in the Aegean Sea.

Химически формули / Chemical formulas:

  • кварц (халцедон – карнеол и ахат) / quartz (chalcedony – carnelian and agate) – SiO2
  • серпентин (серпентинит) – състои се основно от хризотил Mg3Si21O5(OH)4, антигорит (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 и лизардит Mg3Si2O5(OH)/ serpentine (serpentinite) – consists mainly of chrysotile Mg3Si21O5(OH)4, antigorite (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 and lizardite Mg3Si2O5(OH)
  • каолин (каолинит) / kaolin (kaolinite – soft white clay) – Al2Si2O5(OH)4
  • малахит / malachite – Cu2(CO3)(OH)2
  • нефрит / nephrite – Ca2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2
 • жадеит / jadeite – NaAlSi2O6

Таблица с разположението на мънистата от халцедон (карнеол и ахат) в некропола / Table of chalcedony beads (carnelian and agate) with their distribution in the necropolis:

No. No. на гроб / Grave No. Брой мъниста /

Pcs of beads

1 3 4
2 4 71
3 5 5
4 24 34
5 26 8
6 35 60
7 36 2
8 41 66
9 43 134
10 48 1
11 49 6
12 63 35
13 67 4
14 71 2
15 90 7
16 97 13
17 143 6
18 154 6
19 190 1
20 195 6
21 254 4
22 281 1
23 013а (група) 2
Общо / Total 478

Мъниста от карнеол от Варненския некропол / Carnelian beads from Varna necropolisVHN-карнеол_010

мъниста от гагат (гагатни въглища) – в некропола са открити няколко типа мъниста от гагат (черна, плътна и поддаваща се на обработка и полиране фосилизирана дървесина, много популярна в бижутерията в Англия, Испания и други страни) – общо 32 бр. мъниста / coal (jet) beads – in Varna necropolis are found several types of beads from jet (black, hard and easy for carving and polishing fossilized wood, very popular in jewellery in England, Spain and other countries) – totally 32 pcs.

Три мъниста от гагат (в средата) / Three coal (jet) beads (in the middle)Мъниста-от-гагат

украшения от черупки на мекотели от Егейско, Адриатическо и Средиземно море – Dentalium (над 12 200 бр.) и Spondylus gaederopus (около 1 100 бр.). Напоследък се коментира варианта мидите Spondylus да са обитавали през V хил.пр.н.е. и западното крайбрежие на Черно море поради по-топлия климат през този период. Открити са и единични находки от черупки на охлюви от клас Gastropoda, род Mollusca (Молюски). В по-нови публикации започва да присъства и името на черупки от мекотели от род Glycymeris, но без да е приложен илюстративен материал / artefacts made of mollusk shells from Aegean, Adriatic and Mediterranean Sea – Dentalium (over 12 200 pcs) and Spondylus gaederopus (about 1 100 pcs). Recently there is comments about possibility Spondylus mussel to had inhabited at 5th millenium BC and the western coast of the Black Sea due to the warmer climate during this period. Also few single finds from snail shells of the class Gastropoda (genus Mollusca) were registered. In newer publications the name of mollusc shells from genus Glycymeris was also included, but without showing any photos or illustrations.

Големите кръгли артефакти от Spondylus с отвор в средата обичайно се наричат „гривни“, въпреки че някои от тях са с много малък вътрешен диаметър, поради което единственият вариант да бъдат носени е бил поставянето им в най-ранна възраст. В този случай при растежа на индивида гривните не можели да се свалят и са оставали постоянно на ръката, освен ако не се счупели. Във Варненския некропол са открити и множество фрагменти от Spondylus, представляващи елементи от гривни, без да са открити липсващите парчета, а в гроб No. 43 е намерена „ремонтирана“ гривна, съставена от няколко части, като местата на свързване са прикрити със златни пластини. Поради гореизложеното се предполага, че украшенията от Spondylus основно са се носили като медальони и обеци, или са се съхранявали като персонални предмети на престижа и лукса, а материалната и сантиментална стойност на подобни украшения не е намалявала дори след увреждане и счупване. Понастоящем някои учени описват подобните на гривни находки просто като „кръгове от черупки на морски миди“. Открити са и мъниста, висулки и други малки украшения, направени от парченца Spondylus / The big circular Spondylus artefacts with a hole in the middle are commonly called “bracelets”, although some of them have a very small internal diameter, so the only option to wear is to put them at an early age. In this case during individual growth the bracelets could not be removed and remain on the arm, unless they become broken. In Varna necropolis were discovered many fragments of Spondylus, representing elements of bracelets, without founding the missing pieces, and in the grave No.43 was found a “repaired” bracelet, made up of several parts, with the connection points covered with gold plates. Due to the abovementioned, it is believed that the Spondylus ornaments have mainly been worn as medallions and earrings, or have been stored as personal items of prestige and luxury, and the material and sentimental value of such decorations was not diminished even after damage and breaking. Currently some scientists describe the bracelet-like finds simply as “sea shell rings”. There are found also beads, pendants and other little ornaments made from Spondylus.

При Spondylus се наблюдава ясно изразена асиметрия на лявата и дясната черупка. Дясната е по-голяма, с по-масивна стена и с по-голяма изпъкналост, а след обработката тя придобива по-малко симетрична форма в сравнение с лявата черупка. Лявата е по-малка, с по-закръглена форма, по-тънка стена и по-слаба изпъкналост. Любопитен факт е, че докато при по-стари култури (като неолитната „Хаманджия“) за производство на гривни са използвани основно масивни десни черупки, то всички открити във Варненски халколитен некропол I гривни и части от гривни са единствено от леви черупки / Spondylus has an obvious asymmetry between the left and the right valve. The right one is bigger, with more solid wall and larger bulge, and after processing it acquire a less symmetrical shape than the left valve. The left is smaller, with more rounded shape, thinner wall and smaller bulge. A curious fact is that while in older cultures (such as the neolithic “Hamangia”) for production of bracelets were used mainly the massive right valves, all found at Varna I bracelets and bracelet parts are only from left valves.

Dentalium (илюстративен материал) / (illustrative material)DentaliumDentalium-2Dentalium-3 Черупки от Dentalium от Варненския некропол / Dentalium shells from Varna necropolisVHN-черупки_Dentalium Spondylus gaederopus (илюстративен материал) / (illustrative material)Spondylus-gaederopus Spondylus – ясно изразена асиметрия на лявата и дясната черупка (Снимка: проф. Марк А. Уилсън) / Spondylus – an obvious asymmetry between the left valve and the right valve (Photo: Prof. Mark A. Wilson)Spondylus-left_and_right_valves-2 Гривни от Spondylus / Bracelets from SpondylusVHN-гривни_Spondylus-011 Фосили от различни видове Gastropoda (илюстративен материал) / Fossils from different species of Gastropoda (illustrative material)Gastropoda Glycymeris (илюстративен материал) / (illustrative material)Glycymeris_glycymeris_varias

Прави впечатление, че част от находките не са от местен произход – черупките от Dentalium и Spondylus (Егейско, Адриатическо и Средиземно море), обсидианова пластина (о. Мелос), халцедонови мъниста (ахат и карнеол) (Анатолия или Източните Родопи), което говори за развити търговски връзки, най-вероятно морски, с отдалечени региони / It is noteworthy that part of the finds are not of local origin – the Dentalium and Spondylus shells (Aegean, Adriatic and Mediterranean Sea), obsidian plate (Melos island), chalcedony beads (agate and carnelian) (Anatolia or the Eastern Rhodopes), which speaks of developed trade relationships, most probably maritime, with distant regions.

фигурки от мрамор / marble figurines

Долна част от мраморна фигурка / Lower part of marble figurine

Както е отбелязано по-горе повечето от сечивата са без следи от употреба. Изработвани са или специално за погребалния ритуал, или представляват, както с голяма доза сигурност може да се твърди, отличителни предмети на висок ръководен, жречески и социален престиж – атрибути на светска и духовна власт. Подобна диференциация, потвърдена и от начина на разпределението на гробния инвентар в различните гробове, дава основание на историците да говорят за наличие на държавна организация / As noted above most of the tools have no traces of use. Either they are made specially for the funeral ritual or represent, as can be said with a great certainty, distinctive objects of high leadership, religious and social prestige – attributes of secular and spiritual authority. Such differentiation, also confirmed by the way in which finds are distributed in the different graves, gives historians a reason to speak for the existence of a state organization.

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

– Гроб No.1 – съдържа първите находки от некропола при случайното му откриване от Райчо Маринов. Един от най-богатите на златни дарове гроб (215 броя с общо тегло 1098 грама (! по информация от 1982 г.); 217 броя с общо тегло 1094,35 грама (! по информация от 2010 г.), без човешки останки. Днес находките от него се намират в Националния исторически музей в София. Условно мъжки гроб. Тук фактически са включени всички предмети, намерени по цялата дължина на изкопа, направен от Райчо Маринов, заедно с предметите от изкопаната пръст, както и няколко единични находки от първоначалния обход на целия терен, т.е. предметите не са само от един гроб, но това е официално приетата класификация / Grave No.1 – contains the first finds from the necropolis after its accidental discovery by Raycho Marinov. One of the richest graves according to gold (215 pieces with a total weight of 1098 grams (according to information from 1982), 217 pieces with a total weight of 1094.35 grams (according to information from 2010)), without human bone remains. Today the finds are located in the National History Museum in Sofia. Conditionally male grave. In fact the inventory of Grave No.1 includes all the artifacts found along the length of the trench made by Raycho Marinov, together with the objects within the excavated soil, as well as several single finds collected during the initial exploration of the whole terrain, i.e. the objects are not only from one grave, but it is the official classification.

Гроб No.1 – находки / Grave No.1 – various findsГроб 1 - Общ изглед на находкитеVHN-Гроб-1-общ-изгледVHN-Гроб-1-общ-изглед-2VHN-1-Общо-3VHN-1-ОбщоVHN-1-Общо-2VHN-Гроб-1-златни-украшения Гроб No.1 – златна гривна и цилиндрични предмети / Grave No.1 – gold bracelet and cylindrical objectsГроб 1 - Златна гривна и цилиндрични предмети Гроб No.1 – нагръдник (пекторал) / Grave No.1 – breastplate (pectoral)Гроб 1 - Нагръдник (пекторал) Гроб No.1 – медни сечива / Grave No.1 – copper toolsVHN-1-НаходкиVHN-1-Находки-2 Гроб No.1 – кремъчен нож-пластина с дължина 44 см / Grave No.1 – flint blade with length of 44 cm (so called ‘superblade’)VHN-1-Кремъчен-нож-пластина Гроб 1 – кремъчен нож-пластина с дължина 44 см. (чертежи по Л. Манолакакис) / Grave No.1 – flint blade with length of 44 cm (so called ‘superblade’) (drawings after L. Manolakakis)VHN-1-Кремъчна-пластина Гроб No.1 – костен идол / Grave No.1 – bone idol figurineVHN-1-Костен-идол

– Гробове No.2 и No.3 (условно женски) – символични, с наличие на глинена маска, наподобяваща човешко лице. Анатомичните особености (очи, уста, уши) са оформени от златни накити или са украсени с тях. В гроб No.3 има мраморен идол със златни апликации, подобен на костения корубест идол от гроб No.41 / Graves No.2 and No.3 (conditionally female) – symbolic, with the presence of clay masks in shape of human face. The anatomical details (eyes, mouth, ears) are specified by gold ornaments or decorated with them. There is a marble idol figurine with golden appliqués in Grave No.3, similar to the bone idol figurine from Grave No.41.

Гроб No.2 – общ изглед / Grave No.2 – general viewVHN-2-ОбщоVHN-2-Общо-2 Гроб No.2 – план / Grave No.2 – schemeVHN-2-План Гроб No.2 – глинена маска (различни възстановки) / Grave No.2 – clay mask (different reconstructions)VHN-2-МаскаVHN-Гроб-2-разположение-в-гробаГроб 2 – символично погребение на идол - 3 Гроб No.3 – общ изглед / Grave No.3 – general view Гроб No.3 – план / Grave No.3 – schemeVHN-3-План Гроб No.3 – глинена маска (разположение в гроба) / Grave No.3 – clay mask (view in situ at the grave)VHN-Гроб-3-снимка-на-мястоVHN-3-Маска-2 Гроб No.3 – глинена маска (различни възстановки) / Grave No.3 – clay mask (different reconstructions)VHN-3-МаскаГроб 3 – символично погребение на идол Гроб No.3 – мраморен идол и златни апликации (разположение в гроба) / Grave No.3 – marble idol figurine and gold appliqués (view in situ at the grave)VHN-Гроб-3-мраморен-идол-in-situ Гроб No.3 – мраморен идол и златни апликации / Grave No.3 – marble idol figurine and gold appliquésVHN-Гроб3-Мраморен-идол-със-златни-апликацииVHN-Гроб-3-мраморен-идолVHN-3-Мраморен-идол-и-апликации

– Гроб No.4 – символичен. Условно мъжки гроб. В него вероятно е бил погребан идол. Инвентарът е положен като при гроб със скелет в изпънато положение. Освен множеството златни дарове (320 броя с общо тегло 1518 грама (! по информация от 1982 г.); 348 броя с общо тегло 1554,7 грама (! по информация от 2010 г.) – само тук има повече от цялото открито злато по света от тази епоха), включващи златна нагръдна плоча (пекторал), ритуална брадвичка с обкована в злато дръжка, изпълняваща ролята на жезъл (скиптър), масивни гривни, обковки от лък, украшения и апликации, съдържа и два керамични съда – широка чиния и купа с похлупак. Уникалното за тях е, че са украсени с геометрични мотиви от златна боя. Чинията е един от символите на некропола и един от най-често изобразяваните предмети. Останалият погребален инвентар включва медни и каменни сечива, мъниста от кварц и минерали, брадва от рог на елен, корубест костен идол, черупки от Dentalium / Grave No.4 – symbolic. Conditionally male grave. It was probably an idol buried in it. The inventory is placed like in a grave with a skeleton in extended position. Besides the many gold objects (320 pcs with total weight of 1518 grams (according to information from year of 1982), 348 pcs with total weight of 1554.7 grams (according to information from year of 2010) – in this grave there is more gold found from whole Chalcolithic period all over the world), including a gold breastplate (pectoral), a ritual axe with gold platings over the handle that acts as a sceptre, massive bracelets, cylindrical platings of a bow, ornaments and appliqués, includes and two clay vessels – big dish and small cup with lid. Unique to them is the decoration with geometric motifs of golden paint. The big dish is one of the symbols of the necropolis and one of the most often shown objects. The rest of the funeral inventory includes copper and stone tools, beads from quartz and other minerals, antler axe, bone idol figurine, Dentalium shells.

Гроб No.4 – общ изглед / Grave No.4 – general viewГроб 4 - Общ изглед на гроба - 1VHN-Гроб-4-общоVHN-4-ОбщоVHN-4-Общо-5VHN-Гроб-4-изглед Гроб No.4 – находки / Grave No.4 – various findsГроб 4 - Общ изглед на находкитеVHN-Гроб-4-ритуално сечиво-и-гривниVHN-4-находкиVHN-4-Костен-идол-и-брадва-скиптърVHN-4-ОбщоVHN-4-Общо-4VHN-4-Общо-2 Гроб No.4 – брадва-скиптър / Grave No.4 – axe-sceptreVHN-4-Брадва-скиптър Гроб No.4 – брадва-скиптър (близък план) / Grave No.4 – axe-sceptre (close view)VHN-4-Брадва-скиптър-2 Гроб No.4 – голяма глинена чиния със златна украса / Grave No.4 – big clay dish with gold decorationГроб 4 - Чиния - 1-new  Гроб No.4 – чинията (поглед отстрани) / Grave No.4 – the big dish (side view)VHN-Гроб-4-чиния-3 Гроб No.4 – чинията (близък план) / Grave No.4 – the big dish (close view)Гроб 4 - Чиния - близък планVHN-4-чинията-близък_план-2 Гроб No.4 – глинена купа с капак и златна украса / Grave No.4 – clay pot with lid and gold decorationГроб 4 - Купа-new Гроб No.4 – купата / Grave No.4 – the clay pot with gold decorationVHN-4-купа Гроб No.4 – златна гривна и наниз с мъниста от карнеол / Grave No.4 – gold bracelet and carnelian bead stringVHN-4-находки-2 Гроб No.4 – нанизи с мъниста от карнеол / Grave No.4 – carnelian bead stringsГроб 4 - Наниз мъниста от карнеолVHN-4 Гроб No.4 – златна гривна и украшения / Grave No.4 – gold bracelet and ornamentsГроб 4 - Гривна и украшения Гроб No.4 – златно украшение / Grave No.4 – gold ornamentVHN-4-златно_украшение Гроб No.4 – златни гривни и халки / Grave No.4 – gold bracelets and ringsГроб 4 - Гривни и халки Гроб No.4 – златни гривни / Grave No.4 – gold braceletsГроб 4 - Гривни Гроб No.4 – златна гривна / Grave No.4 – gold braceletVHN-Гроб-4-гривна-2 Гроб No.4 – златни цилиндрични обковки на лък / Grave No.4 – gold cylindrical platings of a bowVHN-4-Златни-обковки-от-лъкVHN-4-Златни-обковки-от-лък-2 Гроб No.4 – медни и кремъчни сечива / Grave No.4 – copper and flint toolsVHN-4-Сечива Гроб No.4 – медни сечива / Grave N0.4 – copper toolsVHN-Гроб-4-медни-сечива Гроб No.4 – медни сечива (чертежи) / Grave N0.4 – copper tools (drawings)VHN-4-Медни-сечива Гроб No.4 – глинен съд с капак / Grave No.4 – clay vessel with lidVHN-4-Глинен-съд

– Гроб No.5 – символичен. Условно мъжки гроб. В него вероятно е бил погребан идол. Инвентарът е положен като при гроб със скелет в изпънато положение и се състои от три обеци и едно мънисто от злато, медни и каменни сечива, медна игла, четири глинени съда, корубест костен идол, черупки от Dentalium / Grave No.5 – symbolic. Conditionally male grave. It was probably an idol buried in it. The inventory is placed like in a grave with a skeleton in extended position and consists of three earrings and one bead of gold, copper and stone tools, copper needle, four clay vessels, bone idol figurine and Dentalium shells.

Гроб No.5 – находки / Grave No.5 – findsVHN-5-Находки Гроб No.5 – глинен съд с капак / Grave No.5 – clay vessel with lidVHN-5-Глинен-съд

– Гроб No.7 – общ изглед / Grave No.7 – general viewVHN-7-Общо Гроб No.7 – каменна брадвичка / Grave No.7 – stone axeVHN-7-Каменна-брадвичка

– Гроб No.11 – хокерно погребение / Grave No.11 – burial in ‘hocker’ positionVHN-Гроб-11-общ-изглед-resized

– Гроб No.12 – глинен съд-подставка / Grave No.12 – clay vessel-pedestalVHN-Гроб12-Глинен-съд-подставка

– Гроб No.13 – общ изглед / Grave No.13 – general viewVHN-Гроб-13-общ-изглед-resized

– Гроб No.15 – символичен гроб. Условно женски. Вероятно е аналогичен с гробове No.2 и No.3. Инвентарът се състои от следните златни предмети: диадема, кръгла апликация, игла, два гвоздея, осем обеци, три цилиндрични мъниста и антропоморфен амулет. Има още и медна игла, три съда и капак от глина, правоъгълна култова масичка / Grave No.15 – symbolic grave. Conditionally female. Probably similar to graves No.2 and No.3. The inventory consists of the following gold objects: diadem, round appliqué, needle, two nails, eight earrings, three cylindrical beads and anthropomorphic amulet. There is also a copper needle, three clay vessels and and one clay lid, rectangular cult-table.

Гроб No.15 – златни находки / Grave No.15 – gold findsVHN-15-Находки

– Гроб No.23 – кремъчна гладилка (стъргалка) / Grave No.23 – flint scraperVHN-23-Находки

– Гроб No.25 – общ изглед / Grave No.25 – general viewVHN-25-Общо

– Гроб No.26 – символичен гроб. В него е открита златна фигурка на животно, подобна на фигурките на бик от гроб No.36, но по-масивна, само с две дупчици и с по-къси (счупени ?) рога / Grave No.26 – symbolic grave. Among the finds there is a gold zoomorphic figurine similar to the figurines of bulls from grave No.36, but more massive, with only two holes and shorter (broken ?) horns.

Гроб No.26 – находки / Grave No.26 – findsVHN-26-Находки Гроб No.26 – златна зооморфна фигура / Grave No.26 – gold zoomorphic figurineГроб 26 - Зооморфен амулетГроб-26-Зооморфен-амулет-2

– Гроб No.27 – съдържа скелет на 30-35 годишна жена. Инвентарът включва 14 златни мъниста, кремъчен нож, фрагменти от мраморен съд, 1931 бр. черупки от Dentalium и др. / Grave No.27 – contains a skeleton of a 30-35 year old woman. The inventory includes 14 gold beads, flint knife, fragments of marble vessel, 1931 pcs. Dentalium shells etc.

– Гроб No.32 – златни халкички / Grave No.32 – gold ringsVHN-32-Златни-мъниста-2VHN-32-Златни-мъниста

– Гроб No.35 – съдържа кости на 40-45 годишен мъж, един от най-възрастните в некропола. Инвентарът се състои от 4 златни обковки от лък, 40 златни цилиндрични мъниста, мъниста от кварц (халцедон – карнеол и ахат) и от черупка на Spondylus / Grave No.35 – contains bones of a 40-45 year old man, one of the oldest in the necropolis. The inventory consists of 4 cylindrical platings of a bow, 40 gold cylindrical beads, quartz beads (chalcedon – carnelian and agate) and one Spondylus shell.

Гроб No.35 – Златни цилиндрични обковки на лък / Grave No.35 – gold cylindrical platings of a bowVHN-35-Златни-обковки-от-лък Гроб No.35 – наниз с мъниста от карнеол / Grave No.35 – carnelian bead stringVHNI-35-карнеол Гроб No.35 – мъниста от карнеол / Grave No.35 – carnelian beadsVHN-35-Карнеол Гроб No.35 – мънисто от карнеол с поставен в дупката златен микроцилиндър (ок. 2 х 1 mm) / Grave No.35 – carnelian bead with gold microcylinder (approximately 2 x 1 mm) inside the holeVHN-35-Карнеол-и-златен-цилиндър

– Гроб No.36 – символичен гроб. Гробните дарове включват два златни жезъла, единият от които представлява чук, костен идол, кремъчен нож, масивни златни гривни, златен астрагалус (ашик), златни украшения и апликации. По-популярните сред тях са десетките златни фигурки, изобразяващи рога на бик, както и най-известните – двете златни фигурки на бик, безспорните символи на Варненския халколитен некропол и най-често изобразяваните находки от некропола. Златните предмети са 854 с общо тегло 789 грама (! по информация от 1982 г.); 857 с общо тегло 782,16 грама (! по информация от 2010 г.) / Grave No.36 – symbolic grave. The funeral gifts include two gold sceptres, one of which represent a hammer, bone idol figurine, flint knife, massive gold bracelets, gold astragalus (talus, ankle bone), gold ornaments and appliqués. The most popular among them are the dozens of gold figurines in bull horn shape, as well as the most famous – two gold figurines of bulls, indisputable symbols of the Varna Chalcolithic necropolis and the most often shown finds from the necropolis. The gold objects are 854 with a total weight of 789 grams (according to information from 1982); 857 with a total weight of 782.16 grams (according to 2010 information).

Гроб No.36 – Иван Иванов преглежда находките / Grave No.36 – Ivan Ivanov examines the findsГроб 36 - Иван Иванов преглежда находките Гроб No.36 – разположение на част от находките в гроба / Grave No.36 – finds in situ at the graveVHN-36-2 Гроб No.36 – по-близък план на разположението на част от находките в гроба / Grave No.36 – closer view of the finds in situ at the graveVHN-36 Гроб No.36 – находки / Grave No.36 – findsГроб 36 - Общ изглед на находките - 1Гроб 36 - Общ изглед на находките - 2VHN-36-Общо-4Гроб 36 - Общ изглед на находките - 4Гроб-36---Общ-изглед-на-находките---5-newVHN-36-находки-3Гроб 36 - Амулети, украшения и костен идол - общ изглед Гроб No.36 – златни апликации – фигурки на бик / Grave No.36 – gold appliqués – figurines of bullsГроб 36 - Амулети - фигурки на бик - 1 Гроб No.36 – златна апликация – големият бик / Grave No.36 – gold appliqué – the big bullГроб 36 - Амулет - големият бикVHN-36-Големият-бик Гроб No.36 – двете фигурки на бикове и модел на сърп (или бумеранг !) / Grave No.36 – the figurines of bulls and gold curved artefact – model of a sickle (of boomerang !)VHN-36-находки-2 Гроб No.36 – златни апликации – рога на бик / Grave No.36 – gold appliqués – hornes of bullГроб 36 - Амулети - глави на бик Гроб No.36 – находки / Grave No.36 – findsVHN-36-ОбщоVHN-36-Общо-2VHN-36-Общо-3VHN-Гроб-36-скиптри-диадема-фигури-апликации Гроб No.36 – златни гривни / Grave No.36 – gold braceletsГроб 36 - Гривни - 1Гроб 36 - Гривни - 2 Гроб No.36 – чукче-скиптър и други златни находки / Grave No.36 – small hammer-sceptre and other gold findsVHN-36-находки Гроб No.36 – златна диадема / Grave No.36 – gold diademVHN-Гроб-36-златна-диадемаVHN-Гроб-36-златна-диадема-2 Гроб No.36 – златни находки – смята се, че по-големият артефакт представлява модел на сърп или дори бумеранг (!) / Grave No.36 – gold finds – it is supposed that the big one is a model of sickle or even boomerang (!)Гроб 36 - Златни украшения - 1 Гроб No.36 – златни украшения / Grave No.36 – gold ornamentsГроб 36 - Златни украшения - 2 Гроб No.36 – нанизи от златни мъниста / Grave No.36 – gold bead stringsГроб 36 - Нанизи

– Гроб No.41 – символичен гроб. Съдържа костен корубест идол, част от плоска костена статуетка, златни украшения, мъниста от карнеол, мраморен съд (с огладен камък, поставен в него, вероятно е използван като хаван за стриване), мраморен рог-ритон (с червена боя под устието и с няколко златни мъниста в него – може би първият „Рог на изобилието“), 4573 бр. черупки от Dentalium и др. / Grave No.41 – symbolic grave. It contains a bone idol figurine, part of a flat bone statuette, gold ornaments, carnelian beads, a marble vessel (with smooth stone placed in it, probably used as a mortar), marble horn-rhyton (with red paint under the mouth and some gold beads in it – perhaps the first “Horn of abundance”), 4573 pcs. Dentalium shells etc.

Гроб No.41 – общ изглед на гроба / Grave No.41 – view of the graveГроб 41 - Общ изглед на гроба Гроб No.41 – находки / Grave No.41 – findsVHN-41-Общо Гроб No.41 – нанизи с мъниста от карнеол / Grave No.41 – carnelian bead stringsVHN-41-мъниста_от_карнеол Гроб No.41 – костена игла и нанизи от Dentalium и минерални мъниста / Grave No.41 – bone hairpin and strings with Dentalium and mineral beadsVHN-41-костена-игла-и-накити Гроб No.41 – мраморен съд с форма на рог / Grave No.41 – marble horn-shaped cupVHN-Гроб-41-мраморен-рог Гроб No.41 – мраморен съд – хаван и камък за стриване / Grave No.41 – marble mortar and grinding stoneVHN-Гроб41-Мраморен-съд---хаван-и-камъче Гроб No.41 – костен идол / Grave No.41 – bone idol figurineVHN-Гроб41-Костен-идол Гроб No.41 – костен идол – поглед отзад и отпред / Grave No.41 – bone idol figurine – front and backVHN-Гроб41-Костен-идол-2 Гроб No.41 – част от костена антропоморфна статуетка / Grave No.41 – part of anthropomorphic bone figurineVHN-Гроб41-Плоска-костена-статуетка Гроб No.41 – находки / Grave No.41 – findsVHN-41-Находки-4 Гроб No.41 – черупки от Dentalium / Grave No.41 – Dentalium shellsVHN-41-Dentalium

– Гроб No.42 – Наниз с мъниста от карнеол и ахат / Grave No.42 – string with carnelian and agate beadsVHN-42-Мъниста-карнеол

– Гроб No.43 – т.нар. погребение на цар-жрец. Открит в края на месец ноември 1974 г. Съдържа скелет в изпънато положение по гръб на около 40-45 годишен мъж (50-65 (!) – по информация от 2013 г., базирана на изследвания на костния материал в университета на Тюбинген, Германия). Това е и един от четирите най-възрастни индивида, погребани в некропола; проучванията на останалите скелети на израсналите индивиди сочат между 20 и 35 годишна възраст. По костните останки се предполага, че височината на мъжа е била между 168,6-176,5 см. (168,6 см. по методиката на Pearson, 170-172 см. измерен директно в гроба, 176,5 см. по методиката на Trotter-Gleser) – над средната за епохата (за жените е 156 см., а за мъжете – 168 см.); чувствително превъзхожда всички останали конкретно от този некропол, които са с ръст по методиката на Pearson от 148,4 см. за жените и 161,2 см. за мъжете). Актуалните изследвания на скелета и дегенеративните изменения по него свидетелстват за силна мускулатура на погребания и големи натоварвания в областта на рамената и краката. Това, както и особеностите на гробните находки навеждат учените на няколко нови хипотези за занятието и позицията му в местното общество – войн, ловец, ковач (занаятчия), търговец/доставчик (на важни или луксозни предмети, суровини и материали) / Grave No.43 – the so-called burial of a king-priest. Discovered at the end of November 1974 Contains a skeleton in a straight position of a 40-45 year old man (50-65 years old (!) – according to information from 2013, based on bone material studied in the University of Tübingen, Germany). This is also one of the four oldest individuals buried in the necropolis; the exploration of the other skeletons of growing individuals indicate between 20 and 35 years of age. The bone remains suggest that the height of the man was between 168.6-176.5 cm (168.6 cm by Pearson’s method, 170-172 cm measured directly in the grave, 176.5 cm by the method of Trotter-Gleser) – above average size for this epoch (for women is 156 cm and for men – 168 cm); significantly taller than all others skeletons from this necropolis, which have a height according to Pearson method of 148.4 cm for women and 161.2 cm for men). Current studies of the skeleton and degenerative changes suggest a strong musculature and heavy loads of the shoulders and legs. This, as well as the peculiarities of the funeral finds, leads the scientists to several new hypothesis about the occupation and his position in the local society – a warrior, a hunter, a blacksmith, a merchant / supplier (of important or luxury objects and raw materials).

Максималната дълбочина на гробната яма е 2,20 м. Гробните дарове са изключително богати и разнообразни и включват ритуална брадвичка с обкована в злато дръжка, изпълняваща ролята на жезъл (скиптър); златен накрайник за фалос (или макет на фалос); златни обковки от лък; 7 броя медни сечива (с тегло повече от теглото на всички медни предмети от Дуранкулашкия некропол, където са проучени 1204 гроба) – включително меден връх на копие, единствена подобна находка от тази епоха, откривана в Югоизточна Европа; 7 броя каменни оръдия (включително кремъчен нож-пластина с дължина над 30 см.); елементи от 10 (или 11) броя глинени съдове (включително две подставки) – добре изпечени и с нормална за употреба в бита големина, за разлика от лошо изпечени и около два-три пъти умалени съдове, откривани обичайно в погребения от ареала на култура „Варна“; гривна от черупка на Spondylus със златни апликации; 134 бр. мъниста от карнеол, 23 бр. мъниста от серпентинит и др. Златните предмети са 1011 с общо тегло 1516 грама (! по информация от 1982 г.); 1003 с общо тегло 1524,39 грама (! по информация от 2010 г.) / The maximum depth of the burial pit is 2.20 m. The funeral gifts are extremely rich and varied and include a ritual axe with a handle with gold platings that acts as a sceptre; gold cap of phallus (or model of phallus); gold platings of a bow; 7 copper tools (weighing more than the weight of all copper finds from Durankulak necropolis where 1204 graves were explored) – including copper peak from spear, the only similar find of this epoch found in Southeast Europe; 7 pieces of stone tools (including a flint knife “superblade” more than 30 cm long); parts from 10 (or 11) clay vessels (including two pedestals) – well-fired and with normal size for domestic use, as opposed to poorly fired and about two to three times smaller vessels found commonly in funerals in the areal of culture “Varna”; bracelet made of Spondylus shell with gold appliqués; 134 pcs. carnelian beads, 23 pcs. beads of serpentinite and others. The gold finds are 1011 pcs with total weight of 1516 grams (! according to information from 1982); 1003 pcs with total weight of 1524.39 grams (! according to information from 2010).

Черепът притежава европеидни белези. Според таксономичния анализ на Wanke (1955) той има антропологични елементи, между които преобладават северните и арменоидални белези. Тези данни характеризират динарски расов тип (като хибрид между нордическата и арменоидалната раса) и потвърждават становището за местен, балкански произход на погребания. Проф. Йордан Йорданов е автор на възстановка на главата по черепа. Любопитна информация е, че в сравнение с голям брой изследвани черепи от днешните български земи, включващи епохите от халколита до края на Средновековието, черепът от гроб No.43 е с най-голям обем – 1623 cm³ (изчислен по методиката на Pearson) / The skull got European features. According to the taxonomic analysis of Wanke (1955), it has anthropological elements, among which the northern and armenoidal features prevail. These data characterize the dinar racial type (as a hybrid between the nordic and armenoidal races) and confirm the opinion for local, Balkan origin of burial. Prof. Yordan Yordanov is the author of the reconstruction of the head based on the skull. Interesting information is that compared to large number of studied skulls from today’s Bulgarian lands from Chalcolithic until the end of the Middle Ages, the skull from grave No.43 has the largest volume – 1623 cm³ (calculated according to Pearson’s methodology).

Гроб No.43 – общ изглед на гроба / Grave No.43 – view of the graveVHN-Grob43 Гроб No.43 – близък изглед / Grave No.43 – close viewГроб 43 - Общ изглед на гроба - 1b Гроб No.43 – близък изглед на лявата ръка/ Grave No.43 – close view of the left hand Гроб No.43 – близък изглед на дясната ръка/ Grave No.43 – close view of the right handГроб 43 - Изглед от гроба Гроб No.43 – ранна възстановка / Grave No.43 – early reconstructionVHN-43-Общо-5 Гроб No.43 – възстановка на гроба и реален изглед / Grave No.43 – reconstruction and view in situГроб 43 - Общ изглед на гроба - възстановка и реален Гроб No.43 – общ изглед на гроба – възстановка / Grave No.43 – reconstructionГроб 43 - Общ изглед на гроба - възстановка - 1Гроб 43 - Общ изглед на гроба - възстановка - 2Гроб 43 - Общ изглед на гроба - възстановка - 3   Гроб No.43 – възстановка (близък изглед) / Grave No.43 – reconstruction (close view)Гроб 43 - Възстановка - част - 01Гроб 43 - Възстановка - част - 02Гроб 43 - Възстановка - част - 03VHN-43-Общо-4Гроб 43 - Възстановка - част - 04Гроб 43 - Възстановка - част - 05Гроб 43 - Възстановка - част - 06VHN-43-златни_гривниVHN-43-златни_украшенияVHN-43-златни_украшения-2 Гроб No.43 – възстановка на гроба в обновената експозиция на Варненския археологически музей (2014 г.), максимално доближаваща се до реалното разположение на находките / Grave No.43 – reconstruction of the grave at the renewed exhibition of the Varna Archaeological Museum (2014), as close as possible to the authentic position of the findsVHN-Гроб-43-възстановка-от-новата-експозицияVHN-43-New Гроб No.43 – находки / Grave No.43 – findsГроб 43 - Гробни дарове - 1Гроб 43 - Гробни дарове - 2VHN-43-Общо Гроб No.43 – брадва-скиптър / Grave No.43 – axe-sceptreVHN-43-Брадва-скиптър Гроб No.43 – брадва-скиптър и златни украшения / Grave No.43 – axe-sceptre and gold ornamentsVHN-43-Брадва-скиптър_и_украшения Гроб No.43 – нанизи от златни мъниста / Grave No.43 – gold bead stringsVHN-43-Общо-3VHN-Гроб-43-златни-украшения Гроб No.43 – златни гривни / Grave No.43 – gold braceletsVHN-43-Златни-гривни Гроб No.43 – златни находки с нагледно оразмеряване / Grave No.43 – gold finds with visual sizingVHN-43-находки-с-оразмеряване Гроб No.43 – медни сечива / Grave No.43 – copper toolsГроб 43 - Медни брадви - 1Гроб 43 - Медни брадви - 2 Гроб No.43 – гривна от черупката на мида Spondylus; с поправки от счупвания, прикрити със златни пластини / Grave No.43 – bracelet from Spondylus shell; with repairs from breaking, covered with gold plates  Гроб-43-Гривна-Spondylus-2 Гроб No.43 – глинен съд / Grave No.43 – clay vesselVHN-43-Глинен-съд Гроб No.43 – находкиVHN-43-Находки Гроб No.43 – находкиVHN-43-Находки-2 Гроб No.43 – находкиVHN-43-Находки-3 Гроб No.43 – черепа на погребания / Grave No.43 – the skullVHNI-Гроб-43-череп Гроб No.43 – Вертикални очертания през черепа / Grave No.43 – vertical outlines through the skullVHNI-Гроб-43-очертания-през-черепа Гроб No.43 – етапи от възстановката на главата по черепа / Grave No.43 – different stages of the head reconstruction based on the skullПортретна реконструкция на човек от халколита - 1Портретна реконструкция на човек от халколита - 3Портретна реконструкция на човек от халколита - 2VHNI-Гроб-43-възстановка-на-главатаVHNI-Гроб-43-възстановка-на-главата-2 VHNI-Гроб-43-възстановка-на-главата-3VHNI-Гроб-43-възстановка-на-главата-4Портретна реконструкция на човек от халколита - 4 Гроб No.43 – череп и възстановка на главата / Grave No.43 – a skull and head reconstructionГроб 43 - Череп и възстановка на главата Гроб No.43 – възстановка на главата по черепа / Grave No.43 – head reconstruction based on the skullГроб 43 - Възстановка на главата по черепа Гроб No.43 – възстановка на главата по черепа (експозиция 2014 г.) / Grave No.43 – head reconstruction based on the skull (exposition from year of 2014)Гроб 43 - Възстановка на главата по черепа (експозиция 2014 г.) Гроб No.43 – колянна става от левия крак – към пищяла (ляво), към бедрената кост (дясно)/ Grave No.43 – left leg knee joint – to the tibia (on left), to the femur (on right)VHN-43-Колянна-става-ляв-крак

– Гроб No.48 – златни апликации / Grave No.48 – gold appliquésVHN-48-Златни-апликации

– Гроб No.51 – общ изглед на гроба / Grave No.51 – view of the grave

– Гроб No.54 – богат символичен гроб / Grave No.54 – rich symbolic grave.

Гроб No.54 – златна апликация / Grave No.54 – gold appliquéVHN-54-Златна-апликация

– Гроб No.55 – символичен гроб / Grave No.55 – symbolic grave

– Гроб No.56 – погребение в изпънато положение / Grave No.56 – burial in extended position

Гробове No.55 (долу) и No.56 (горе) / Graves No.55 (below) and No.56 (above)

– Гроб No.57 – глинен съд / Grave No.57 – clay vesselVHN-57-съд

– Гроб No.61 – богат гроб с хокерно погребение на ок. 8 годишно дете. Инвентарът включва златен антропоморфен амулет, златна халка, златна лента, медна игла, шило с костена дръжка, два костени идола, съд с капак, кремъчен нож, животински зъб – амулет, черупки от Dentalium / Grave No.61 – rich burial of approximately 8 year old child in ‘hocker’ position. The inventory includes gold anthropomorphic amulet, gold ring, gold band, copper needle, awl with bone handle, two anthropomorphic bone idols, clay vessel with a lid, flint knife, amulet from animal tooth, Dentalium shells.

Гроб No.61 – общ изглед на гроба / Grave No.61 – view of the grave Гроб No.61 – костени идолни фигурки / Grave No.61 – anthropomorphic bone idolsVHN-61-ИдолVHN-61-Идол-2

– Гроб No.63 – погребение на 30-35 годишен мъж. Инвентарът се състои от 9 златни обеци, 74 златни мъниста, мъниста от Spondylus, малахит, глина и кварц, кремъчен нож, мраморна лъжица (?), два съда/ Grave No.63 – burial of a 30-35 year old man. The inventory consists of 9 gold earrings, 74 gold beads, Spondylus beads, malachite beads, clay beads and quartz beads, flint knife, marble spoon (?), two clay vessels.

Гроб No.63 – наниз от златни мъниста / Grave No.63 – gold bead stringVHN-63-Златни-мъниста

– Гроб No.65 – богат символичен гроб / Grave No.65 – rich symbolic grave

Гроб No.65 – общ изглед на гроба / GraveNo.65 – view of the graveГроб 65 - Общ изглед на гроба Гроб No.65 – медно сечиво / Grave No.65 – copper toolVHN-65-Медно-сечиво

– Гроб No.66а – медна игла / Grave No.66a – copper needleVHN-66a-Медна-игла

– Гроб No.67 – костен идол – поглед отпред / Grave No.67 – bone idol figurine – front viewVHN-67-Идол Поглед отпред и отзад / Front and back viewVHN-67-Идол-2

– Гроб No.68 – общ изглед на гроба / Grave No.68 – view of the graveVHN-68-Общо

– Гроб No.69 – общ изглед на гроба / Grave No.69 – view of the grave

Гроб No.69 – златно украшение / Grave No.69 – gold ornamentVHN-69-Златно-украшение

Гробове No.69 и No.70 / Graves No.69 and No.70

– Гроб No.70 – общ изглед на гроба / Grave No.70 – view of the grave

– Гроб No.71 – погребение на 20-25 годишна жена. Инвентарът се състои от златен антропоморфен амулет, 14 златни мъниста, 2 мъниста от кварц, гривна от Spondylus, черупки от Dentalium / Grave No.71 – burial of 20-25 year old woman. The inventory consists of a gold anthropomorphic amulet, 14 gold beads, 2 quartz beads, Spondylus bracelet, Dentalium shells.

– Гроб No.76 – общ изглед на гроба / Grave No.76 – view of the grave

– Гроб No.97 – богат символичен гроб / Grave No.97 – rich symbolic grave.

Гроб No.97 – общ изглед на гроба / Grave No.97 – view of the graveVHN-97-Общо Гроб No.97 – находки / Grave No.97 – findsVHN-97-2VHN-97 Гроб No.97 – огърлица с мъниста от злато, карнеол, черупки от Spondylus и златна апликация / Grave No.97 – necklace from gold beads, carnelian beads, Spondylus shells and gold appliquéVHN-Гроб-97-огърлицаVHN-Гроб-97-огърлица-2 Гроб No.97 – огърлицата (близък план) / Grave  No.97 – the necklace (close view)VHN-97-огърлица-близък_план Гроб No.97 – къси цилиндрични мъниста от карнеол / Grave No.97 – short cylindric carnelian beadsVHN-97-Карнеол Гроб No.97 – находки / Grave No.97 – findsVHN-97-Находки Гроб No.97 – медни брадвички / Grave No.97- copper axesVHN-97-Медна-брадваVHN-97-Медна-брадва-2 Гроб No.97 – гривна от Spondylus / Grave No.97 – bracelet from Spondylus shellVHN-97-Гривна-Spondylus Гроб No.97 – меден връхVHN-97-Меден-връх-2VHN-97-Меден-връх

– Гробове No.97 и No.98 / Graves No.97 and No.98

– Гроб No.98 – общ изглед на гроба / Grave No.97 – view of the grave

– Гроб No.99 – общ изглед на гроба / Grave No.99 – view of the grave

– Гроб No.102 – глинена подставка за съд / Grave No.102 – clay pedestal for vesselVHN-102-Подставка-за-съд

– Гроб No.108 – златна апликация / Grave No.108 – gold appliquéVHN-108-Златна-апликация

– Гроб No.109 – общ изглед на гроба / Grave No.109 – view of the grave

– Гроб No.121 – общ изглед на гроба / Grave No.121 – view of the graveVHN-Гроб-121

– Гроб No.132 – общ изглед на гроба / Grave No.132 – view of the graveVHN-132-Общо

– Гроб No.134 – най-богатият женски гроб. Съдържа останки на ок. 25-годишна жена. Инвентарът се състои от два глинени съда, кремъчен нож, животински зъб – амулет, два златни гвоздея (обеци ?), два златни антропоморфни амулета / Grave No.134 – the richest female burial. Contains skeleton of approximately 25 year old woman. The inventory consists of two clay vessels, flint knife, amulet from animal tooth, two golde nails (earrings ?), two gold appliqués.

Гроб No.134 – златна апликация / Grave No.134 – gold appliquéVHN-134-Златен-амулет

– Гроб No.143 – общ изглед на гроба / Grave No.143 – view of the graveVHN-143-Общо

– Гроб No.151 – общ изглед на гроба / Grave No.151 – view of the graveVHN-151-Общо

– Гроб No.154 – огърлица от серпентинит и черупки на Dentalium / Grave No.154 – necklace from serpentinite and Dentalium shells

– Гроб No.253 – общ изглед от гроба / Grave No.253 – view of the graveVHN-253-Общо

– Гроб No.254 – мъниста от карнеол и гагат / Grave No.254 – carnelian and coal (jet) beadsVHNI-254-карнеол_и_гагат

– Гроб No.261 – общ изглед от гроба / Grave No.261 – view of the graveVHN-261-Общо

– Гроб No.271 – златна апликация от гроба (най-долу, в средата), сравнена с други златни находки от некропола. Ясно се вижда разликата в цвета поради голямото съдържание на мед (находката се състои от 50% злато, 14% сребро и 36% мед) / Grave No.271 – a gold appliqué from the grave (at the bottom, in the middle) compared to other gold finds from the necropolis. The color difference is clearly visible due to the high content of copper (the find consists of 50% gold, 14% silver and 36% copper).

VHN-271-и-други Гроб No.271 – златната апликация с високо съдържание на мед / Grave No.271 – the gold appliqué with high content of copperVHN-271-Златна-апликация

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

ЛЮБОПИТНИ НАХОДКИ / REMARKABLE FINDS

Подреждането им е в свободен ред / Listed in free order:

две брадвички от жадеит (NaAlSi2O6) – минерал, близък до нефрита (всъщност нефрит и жадеит са двата много трудно разграничими, но с различно минерално съдържание варианта на декоративната скала жад (jade)). Връх на култа към двата минерала се достига в Древен Китай и сред цивилизациите в Централна Америка. В книгата си „Светът и всичко в него“ (2011 г.) Симеон Идакиев пише: „Жадеитът е изключително ценен и рядък минерал, по-точно силикат от групата на пироксените….Жадеитът поради своята здравина започнал да се използва от хората още през неолита. Различните му цветове станали символи на основните човешки добродетели и качества: милосърдие, ум, издръжливост, смелост, справедливост, скромност. Смятало се, че амулетите от жадеит предпазват човека от всякакви неприятности и нещастия. При доколумбовите цивилизации (на олмеките, маите, ацтеките) той бил култов скъпоценен камък, поставяли го по-високо от който и да е било друг подобен материал“ / two axes from jadeite (NaAlSi2O6) – a mineral close to nephrite (actually nephrite and jadeite are two very difficult to distinguish, but with a different mineral content variants of the decorative rock jade). The peak of cult for both minerals is reached in ancient China and among civilizations in Central America. In his book “The World and Everything In It” (2011) Simeon Idakiev writes: “Jadeite is an extremely valuable and rare mineral, more precisely a silicate from the group of the pyroxene… Because of its firmness the jadeite started to be used by people long ago – in the Neolithic. Its various colors became symbols of the basic human virtues and qualities: compassion, intellect, stamina, courage, justice, modesty. It was believed that the amulettes of jadeite protect the man from all kinds of trouble and misery. In the post-Columbian civilizations (the Olmecs, the Mayans, the Aztecs) it was a cult gem, the people placing it higher than any other similar material”.

Гроб No.43 – брадвичка от жадеит / Grave No.43 – jadeite axeVHN-Гроб-43-брадвичка-от-жадеид

златен накрайник за фалос (или модел на фалос) – интересен паралел е забелязан в древноегипетски митове. В тях богинята Изида събира частите от тялото на разсечения бог Озирис, за да го върне към живот и забременее от него. Тя открива всичките му части с изключение на фалоса, поради което се налага да го замести с изкуствен златен фалос. Това е най-подходящия материал, защото древните египтяни смятали, че телата на боговете са от злато. Впоследствие Изида наистина забременява и ражда мъжки наследник – Хор – с който се отъждествявали всички египетски фараони. След откриването на гробницата на Тутанкамон тръгва слух, че в саркофага е открит златен фалос, който изчезва заедно с фалоса на фараона при неизяснени обстоятелства около перипетиите при развиването на погребалните бинтове на мумията. Днес се твърди, че фалосът на мумията е запазен (макар и отделен от тялото поради непредпазливите манипулации при изследване на мумията), но златния фалос така или иначе не е наличен сред находките от гробницата. Като обобщение може да кажем, че имитацията на фалос от злато има явна връзка към култа за потентността и за божествения произход на владетелите и тяхното поколение / gold cap of phallus (or model of a phallus) – an interesting parallel is seen in ancient Egyptian myths. In them the goddess Isis gathers the parts of the body of the cutted god Osiris to bring him back to life and become pregnant with him. She discover all the parts except the phallus, which is why she have to replace it with an artificial gold phallus. This is the most appropriate material, because the ancient Egyptians believed that the bodies of the gods were made out of gold. Subsequently, Isis really became pregnant and gave birth to a male heir – the Chorus – with which all the Egyptian pharaohs were identified. After the discovering of Tutankhamun’s tomb a rumor began to spread, that a golden phallus was found in the sarcophagus and it disappeared together with the pharaoh’s phallus under unexplained circumstances around unrolling of the funeral bandages of the mummy. Today it is claimed that the phallus of the mummy is preserved (although separated from the body due to the inappropriate manipulations), but the golden phallus is not available anywhere among the finds. To sum up, we can say that the imitation of the gold phallus has a clear connection to the cult of the potency and the divine origin of the rulers and their generation.

Златният накрайник за фалос (или модел на фалос) от гроб No.43 / The gold cap of phallus (or model of a phallus) from grave No.43Гроб 43 - Златен накрайник за фалос

– единственият меден връх на копие от халколитната епоха, открит в Югоизточна Европа / the only copper peak of a spear from the Chalcolithic found in Southeast Europe.

Медният връх на копие от гроб No.43 / The copper peak of a spear from grave No.43Гроб-43-Меден-връх-на-копие

глинени съдове, украсени със златна боя – голяма глинена чиния (поднос) (широк разлат съд с диаметър 53 см.) и купа. Дори и днес полагането на златна боя е изключително трудно поради физико-химичните свойства на златото. Нужни са свързващи материали (смесители) в много точни и специфични пропорции, както и подходяща температура на изпичане. В лабораторията на Археологическия институт при Академията на науките на бившия СССР е направен технологичен анализ на изработката от к.и.н. Бобрински. Установява се, че древният майстор умело е използвал смес от изпечена шамотна и сурова глина, след което е прибавил определено количество дървесна пепел. Нейното добавяне се практикува при направата на големи съдове като предпазна мярка срещу напукване при изпичането. Най-висока оценка и възхищение предизвиква самата украса. Строгите и чисти геометрични фигури са умело балансирани с тъмния полиран фон, така че би могло да се разглеждат и негативно. Композицията създава впечатление за непрекъснато движение и преливане. В центъра на мотивите се намира кръглото и леко изпъкнало дъно. То може да се свърже със символ на слънцето – вечният източник на живот и движение. Чинията безспорно може да се отнесе към шедьоврите не само на халколитното изкуство, а и към цялото праисторическо изкуство / clay vessels decorated with gold paint – a large clay dish (a wide vessel with a diameter of 53 cm) and a pot. Even today a gold painting is extremely difficult due to the physico-chemical properties of gold. Combining of the materials are required in very precise and specific proportions, as well as a suitable firing temperature. In the laboratory of the Archaeological Institute at the Academy of Sciences of the former USSR, a technological analysis of the craftwork was made by Bobrinski. It is found that the ancient master skillfully used a mixture of roasted chamotte and raw clay, then added a certain amount of wood ash. Its addition is practiced in the making of large vessels as a precaution against cracking during firing. The highest appreciation and admiration induce the decoration itself. Sharp and clean geometric shapes are skillfully balanced with the dark polished background, so it could also be considered as negative. The composition creates the impression of continuous movement and gradating. In the center of the motif is the round and slightly convex bottom. It can be associated with a symbol of the sun – the eternal source of life and movement. The big dish can be added undoubtedly to the masterpieces not only of the Chalcolithic art, but also of the whole prehistoric art.

Любопитна подробност за двата съда е факта, че са изработени в реален размер, добре изпечени и богато украсени, за разлика от широко разпространената погребалната практика от епохата в гробните ями да се полагат съдове, които са зле изпечени (само опалени), бедно украсени и с умалени размери до два-три пъти от реално използваните в бита / The curious detail for both vessels is the fact that they are made in real size, well fired and richly decorated, unlike the widespread burial practice from this period to be used vessels, which are not well fired, poorly decorated and with smaller sizes up to two or three times of those actually used in household.

Чинията и купата, украсени със златна боя (гроб No.4) / The dish and the pot, decorated with gold paint (grave No.4)Гроб 4 - Чиния и купа Ръководителят на разкопките Иван Иванов с чинията / The excavation director Ivan Ivanov with the big dishИван-Иванов-и-чинията-2 Снимка през микроразрез на златната украса на чинията, направена със сканиращ електронен микроскоп (SEM) / Photo through a micro-cut in the gold decoration of the big dish, made with a scanning electron microscope (SEM)Голямата_чиния-снимка_СЕМ

Единственият друг фрагмент от съд рисуван със злато от тази епоха, открит извън Варненския халколитен некропол, е част от находките от къснохалколитното селище до град Криводол, Врачанско / The only other fragment of a gold-painted vessel from this epoch, discovered outside the Chalcolithic necropolis in Varna, is part of the finds from the late Chalcolithic settlement near to the town of Krivodol, Vratsa district.

Фрагмент от съд, украсен със злато от къснохалколитното селище до гр. Криводол / A fragment from vessel, decorated with gold, from the Late Chalcolithic settlement near Krivodol, BulgariaКриводол-глинен-фрагмент-със-злато

жезли (скиптри) и ритуални сечива (без следи от употреба), богато украсени със злато – това са убедителните доказателства за наличие на ръководна (царска) и/или жреческа институция, едни от най-съществените елементи на всяка цивилизация / scepters and ritual tools (without any traces of use), richly decorated with gold – they are the convincing evidence for the presence of a leading (royal) and/or religious institution, one of the most essential elements of every civilization.

Ритуално сечиво (жезъл, скиптър) от гроб No.1 / Ritual tool (sceptre) from Grave No.1Гроб 1 - Брадва-скиптър Ритуално сечиво (жезъл, скиптър) от гроб No.4 / Ritual tool (sceptre) from Grave No.4VHN-Гроб-4-ритуално сечиво Жезли (скиптри) от гроб No.36 / Scepters from Grave No.36Гроб 36 - Скиптри Ритуално сечиво (жезъл, скиптър) от гроб No.43 / Ritual tool (sceptre) from Grave No.43Гроб 43 - Брадва–скиптър

рога от древен гигантски бик – див европейски тур. Не са били излагани в експозициите на находките от некропола. При разчистване на музейния фонд са определени като ненужни за съхранение и са приготвени за изхвърляне. Обяснението е, че върху тях не е открита човешка дейност. За да ги запази, Иван Иванов ги подарява на писателя Михаил Михайлов, който участва в подготовката на българското участие в Световното изложение в Севиля (1992 г.). Предвид фактите обаче, че очевидно е съществувал изключително древен и продължителен култ към бика, потвърдено в много селища, митове и култури по света, подобни находки не бива да се пренебрегват с лека ръка. Счита се, че турът, вече изчезнал вид, е предшественик на днешните европейски говеда и зебута / horn of an ancient giant bull – a wild European auroch. They were not exhibited with the finds from necropolis. During regular check of museum fund they were identified as unnecessary for storage and prepared for disposal. The explanation is that no human activity has been found on them. In order to preserve them, Ivan Ivanov gives them to the writer Mihail Mihailov, who participated in the preparation of the Bulgarian stand at World Exhibition in Seville (1992). Given the fact that there is obviously an extremely ancient and prolonged cult to the bull, confirmed in many settlements, myths and cultures around the world, such finds should not be neglected. It is believed that the auroch, which has already disappeared, is the predecessor of today’s European cattle and zebu.

Рогата от тур, открити в некропола и подарени от Иван Иванов на писателя Михаил Михайлов / Horns from auroch found in the necropolis and given as a present by Ivan Ivanov to the writer Mihail MihailovРога-от-тур

– астрагалус (ашик, астрагал) – предметът от Варненския халколитен некропол I представлява златен модел на костица от задното коляно на агне или козле, наподобяваща зар, особена с това, че има четири устойчиви положения върху хоризонтална равнина. Анатомичното му название на български език е „скочна кост“. Другаде подобен златен модел не е откриван. Астрагалусът се е използвал в различни игри, включително и хазартни. В България е известен от традиционната за Гергьовден детска игра „на ашици“ („игра на кокалче“ или „тура“). На този ден астрагалът от десния крак на жертвеното агне се запазвал и с него се украсявали жертвените хлябове. Освен това е служил и за гадаене. Неслучайно край храма на Аполон в Делфи, прочут със своите предсказания, са открити огромно количество астрагалуси – не само естествени, но и от камък, стъкло и бронз. Употребата му е известна от най-различни по-късни култури и държави. Обредната му функция се свързва със значението на късмета – знак за особена благосклонност на боговете и съдбата. Играчът-късметлия бил определян за избраник на боговете, независимо от личните му качества. Например в царската идеология на Индия е засвидетелстван момент от коронясването на владетеля, при който жрецът протягал на владетеля пет астрагалуса с думите: „Ти си господарят, нека тези пет области да се паднат на твоя жребий“. Така господството е придобито като резултат от играта на кости. Жребият е тъждествен на решението на съдбата, поради което изисква безпрекословно подчинение.  Може би този златен модел на астрагалус представлява най-ранния известен досега на науката образец за „царски жребий“, което дава основание да се причисли към царските инсигнии. Със сигурност обаче тази находка е най-древния модел на реална кост от живо същество / Astragalus (talus, ankle bone) – the find from Varna I represents a gold model of a bone from the ankle of lamb or goat, similar to a dice, especially because of its four stable positions on a horizontal surface. Its anatomical name in Bulgarian is “jump bone”. Such gold model has not been found yet anywhere around the world. The astragalus has been used in various games, including  gambling. In Bulgaria it is known from the traditional children’s game “ashitsi” (“knucklebones”, “tail” or “Jacks”) played on St. George’s Day. On that day the astragalus from the right foot of the sacrificial lamb was preserved, and the sacrificial bread was decorated with it. It has also used for fortune-telling. Not surprisingly, near the temple of Apollo in Delphi, famous for its prophecies, a great number of astragaluses were found – not only natural, but also made out of stone, glass and bronze. Its use is known from different later cultures and countries. The ritual function is associated with the meaning of luck – a sign of special graces of gods and fate. The lucky player was determined to be the chosen god, regardless of his personal qualities. For example, in the royal ideology of India is testified a moment from the crowning of the ruler, in which the priest shows to the ruler five astragalus with the words: “You are the lord, let these five regions fall upon your lot.” Thus, domination is acquired as a result of the game with bones. The draw is identical to the decision of the fate, which requires unconditional subjection. Perhaps this gold model of astragalus represents the earliest known specimen for “royal lot”, which gives reasons to be included to the royal insignia. Certainly, however, this find is the most ancient model of real bone from a living being.

Гроб No.36 – ашик (астрагалус) / Grave No.36 – astragalus (talus, ankle bone)Гроб 36 - Ашик (астрагалус)

украшения от халцедон (карнеол (сердолик) и ахат) – карнеолът е минерал, за който от най-дълбока древност се смята, че притежава силни лечебни свойства, предпазва от негативна енергия, увеличава жизнената сила и потентността и т.н., и т.н. Високо ценен в древните Египет, Персия, Гърция, Рим, Япония; сред будисти и мюсюлмани, араби и средновековните европейци. Използван през Втората световна война при липсата на антибиотици и други медикаменти. Първите в света фасетни (специфичен стил на повърхностна обработка) камъни са от карнеол. От своя страна откритите във Варненския халколитен некропол мъниста са най-древните с комплексно фасетиране в света до момента. Карнеолът по същество е кварц, който по твърдост (6.5-7 по скалата на Мос) отстъпва само на благородните камъни. Уникалното е, че някои от тези мъниста са с 32 обработени стени (фасети) (16 х 16) – най-ранната подобна обработка в световен мащаб, докато по-късните египетски и елински ювелири са достигали само до 16 (8 х 8) броя фасети. Върху мънисто от гроб No. 43 са преброени 37 фасети (16 х 21), а като се добавят и двете странични стени, бройката на фасетите достига 39 (!). Предполага се, че жителите край праисторическа Варна са използвали механично приспособление, вероятно колело, за да обработват и полират тези мъниста. Досега откритите във Варненския халколитен  некропол I мъниста се разпределят в няколко морфологични типа и имат почти точни съответствия от некропола край Дуранкулак. Подобни мъниста обаче не са открити в по-ранния Варненски халколитен некропол II, което може да ни ориентира за периода на създаване на технологията за обработка и фасетиране на карнеол и ахат. Другото уникално нещо е, че мънистата от три морфологични типа са с тегло ок. 0,40 грама (2 карата), което говори за наложена стандартизация при производството. Теглото им е в съответствие с това на късите цилиндрични златни мъниста от некропола с тегло ок. 0,41 грама, докато други златни находки са с тегло кратно на 0,41 грама,  което може би представлява доказателство за наличието на първата универсална тегловна система (има предложение тази мерна единица да се нарича „ван“ – съкратено от „ВАрненски Некропол“ – виж по-горе) или на домонетна форма на размяна / decorations from chalcedony (carnelian and agate) – carnelian is a mineral that has been considered since ancient times to have a great healing abilities, protection against negative energy, increases life force and potency etc. Highly appreciated in ancient Egypt, Persia, Greece, Rome, Japan; among Buddhists and Muslims, Arabs and medieval Europeans. Used in World War II because the absence of antibiotics and other medications. The world’s first facetted stones (specific surface processing) are made of carnelian. In turn, the beads discovered in the Varna Chalcolithic necropolis are the oldest in the world so far with complex faceting. Carneol is essentially quartz, which hardness (6.5-7 on the Mohs scale) is exceeded only by the precious stones. The unique thing is that some of these beads have 32 facets (16 x 16) – the earliest such processing worldwide, while later Egyptian and Greece jewelers have reached only 16 facets (8 x 8). On a bead from grave No.43 were counted 37 facets (16 x 21), and when both side walls are added, the number of facets reached 39 (!). It is supposed that the inhabitants of prehistoric Varna used a mechanical device, probably a wheel, to process and polish these beads. So far, the beads discovered in the necropolis are divided into several morphological types and have almost exact matches from the Durankulak necropolis. However, such beads were not found in the earlier Chalcolithic necropolis II near Varna, which can guide us for the period of creation of the technology for carnelian and agate processing and faceting. The other unique thing is that the beads of three morphological types weighs approx. 0.40 grams (2 carats), which speaks of standardization in production. Their weight corresponds to that of the short cylindrical gold beads of the necropolis weighs approx. 0.41 grams, while the weight of the other gold finds is multiple to 0.41 grams, which may be a proof for existence of the first universal weighing system (there is proposal the basic unit to be named “van” – abbreviated from “VArna Necropolis” – see above) or pre-coinage form of exchange.

Наниз мъниста от карнеол / Carnelian bead stringГроб 4 - Наниз мъниста от карнеол Мънисто от карнеол от гроб No.35 / Carnelian bead from grave No.35VHN-35-Карнеол-2 Фасетиране на мънистата от карнеол / Facetting of the carnelian beadsФасети-карнеол

медна брадва с форма без аналог. Тя има дъговидно тяло с конична тилна част, а челната е със силно разширено навън триъгълно острие. Кръглият отвор се намира близо до острието, което прави брадвата твърде неудобна за работа. Може да се допусне, че тилната част е използвана за специфична дейност / copper axe without analogue. It has an arc-shaped body with a conical back part, and the forehead has a highly extended triangular blade. The round hole is located near the blade, making the axe too uncomfortable to work with. It can be assumed that the back part is used for a specific activity.

Медната брадва с уникална форма от гроб No.4 / The copper axe with unique shape from grave No.4Гроб-4-Медна-брадвичка--уникат

мраморен рог-ритон, с червена боя под устието и с няколко златни мъниста в него – може би първият „Рог на изобилието“ / marble horn-rhyton, with red paint under the mouth and a few golden beads in it – perhaps the first “Cornucopia”.

Мраморният рог от гроб No.41 / The marble horn from grave No.41Гроб-41-Мраморен-рог-2

кремъчни ножове-пластини с изключителна дължина над 35 см., а един от тях е дори 44 см. Размерите им ги правят практически трудни за използване и по-вероятно е да се допусне, че са израз на възможностите в кремъчното производство и обработка – своеобразен връх в развитието на тази технология / flint knife-blades with an exceptional length of over 35 cm, and one of them is even 44 cm. long – so-called ‘superblades’. Their size makes them practically difficult to use and is more likely to be an expression of the possibilities in flint production and processing – a peak in the development of this technology.

Кремъчно сечиво (нож-пластина) от гроб No.1 с дължина 44 см / Flint tool (knife-blade) from grave No. 1 with a length of 44 cmГроб-1-кремъчно-сечиво

черупки от мекотелите Dentalium и Spondylus, които доказват връзки с Егейско и Средиземно море. Dentalium са над 12 200 бр., а Spondylus gaederopus – около 1 100 бр. За Spondylus се предполага, че са представлявали една от първите домонетни форми за разплащане – по изследване на проф. Вадим Масон от Санкт-Петербург във връзка с аналогични находки край град Суворово / Dentalium and Spondylus shells, which prove connections with the Aegean and the Mediterranean. Dentalium are over 12 200 pcs., and Spondylus gaederopus – about 1 100 pcs. Spondylus is supposed to have been one of the first pre-coin forms of payment – according to study by Prof. Vadim Mason from St. Petersburg in connection with similar finds near Suvorovo.

– неизвестно досега сечиво е една гладилка, представляваща дълга и тънка пластинка със слаба трапецовидна форма / unknown up to now tool is one scraper – long thin plate with light trapezoidal shape.

%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-1024x130

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НАХОДКИТЕ ОТ МЕТАЛИ / SPECIFICATION OF THE METALLIC OBJECTS

Всеобща заблуда, споменавана многократно дори и в реномирани многоезични издания е, че всички златни предмети от некропола са с чистота на метала 23.5 – 24 карата. Подробните изследвания обаче показват широки вариации (виж по-долу). Представянето на невярна информация от подобен тип вероятно цели да смае онази част от хората, които не се интересуват от история, но веднага биха могли да си представят стойността на златото само като материал. Цената на инвестиционното злато (24 карата) към 12.12.2012 г. (БНБ фиксинг) е 2,573.06 лв. за 1 трой унция (1 трой унция = 31.104 гр.), т.е. 1 гр. е приблизително равен на 82.74 лв. Следователно актуалната цена към тази дата на 6 кг. злато (ако е 24 карата) би била 494,400.00 лв. Сумата е голяма, но не е толкова изумителна, като се има предвид научната стойност на откритието. Поради това смятаме, че не е нужно да се продължава с разпространяването и затвърждаването на приказни измислици. Дори и в целият некропол да бяха открити само златните скиптри и фигурките на бик, стойността на находките пак щеше да бъде практически неизмерима / A wide-spread delusion, repeatedly mentioned even in reputable printed editions, is that all gold objects in the necropolis have a purity of 23.5 – 24 carats. However, detailed studies show wide variations (see below). Showing false information of such type aims probably to amaze those people who are not interested in history, but they immediately can imagine the value of gold only as a raw material. The price of investment gold (24 carats) at 12.12.2012 (Bulgarian Natyional Bank fixing) is EUR 1,315.58 per 1 troy ounce (1 troy ounce = 31.104 g), i.e. 1 g is approximately equal to EUR 42.30. Therefore, the actual value at this date would be EUR 253,800.00 for 6 kg 24 carats gold. The sum is big, but not so astonishing according to the scientific value of the discovery. Therefore, we believe that there is no need to continue with spreading and affirmation of fairy tales. Even if in the entire necropolis were found only the gold sceptres and bull-shaped appliques, the value of the finds still would be practically immeasurable.

Злато (Au) – предметите са изработени от златна сплав, като  процентното съдържание на златото варира от технически чист метал (24 карата) до 50% златна сплав (12 карата), съдържаща до 50% сребро (Ag), до 4% мед (Cu) и микропримеси от платина (Pt), никел (Ni), калай (Sn), антимон (Sb) и др. Повече от половината находки са с плътност между 17-18 g/cm3 (около 22 карата) / Gold (Au) – the gold content varries from technically pure metal (24 carats) to 50% gold alloy (12 carats), containing up to 50% silver (Ag), up to 4% copper (Cu) and trace elements of platinum (Pt), nickel (Ni), tin (Sn), antimony (Sb) and other. More than half of the finds have a density between 17-18 g / cm3 (about 22 carats).

Въз основа на измерената плътност, параметър на кристална решетка на предметите и сравняването им с изследваните материали от разсипно злато, може да се направи хипотеза, че едни от най-вероятните източници на злато, от което са изработени предметите на Варненския халколитен некропол, са златоносните реки в районите на Стара планина (горното течение на р. Луда Камчия, р. Мараш, притоците на р. Янтра – р. Златаришка и р. Тревненска), Средна гора (р. Тунджа и нейни притоци – р. Саплама и р. Турийска) и Странджа-Сакар (р. Левченска и р. Велека). Кръгът се разширява и с други златоносни участъци – в Югозападна България (край р. Струма, р. Драговищина, р. Елешница); Северозападна България (р. Огоста); Централно Средногорие (р. Тополница и р. Луда Яна); горното течение на р. Искър; реките около с. Полски Градец (Старозагорско, между Раднево и Тополовград) / On the basis of the measured density, crystal lattice parameter of the objects and comparison with the studied materials from spilled gold can be supposed that some of the most probable sources of gold from which the objects of the Varna chalcolithic necropolis are made are the gold-bearing rivers in the Stara Planina area (the upper stream of the Luda Kamchiya river, the Marash river, the feeders of the Yantra river – Zlatarishka river and the Trevnenska river), Sredna Gora (Tundzha river and its feeder – Turiyska) and Strandzha-Sakar (Lefcenska and Veleka river). The circle is expanding with other golden areas – in Southwest Bulgaria (near Struma river, Dragovishtina river, Eleshnitsa river); Northwestern Bulgaria (Ogosta river); Central Srednogorie (Topolnitsa river and Luda Yana river); the upper course of the Iskar River; the rivers around the village of Polski Gradets (Stara Zagora, between Radnevo and Topolovgrad).

Все пак до момента липсват сравнителни изследвания, които биха позволили убедителна локализацията на източниците на суровината, от която са изработени златните предмети от некропола. Необходимо е да се направи съпоставка на изотопния състав (например оловния примес)  на природното злато, намерено в крайречните пясъци, и на откритите златни предмети, за да може да бъде определено еднозначно и напълно обективно мястото, от което произхождат суровините, използвани от древните металопроизводители. Така може да бъдат установени конкретните източниците  на злато, използвани от най-древните европейски металурзи, леяри и ковачи, произвели разнообразни метални предмети и поставили основите на съвременните базови технологии / However, there are no any comparative studies that would make it possible to locate the sources of the raw material from which are made the gold objects from the necropolis. It is necessary to compare the isotopic composition (e.g. impurity from lead) of the natural gold found in the riverside sands and of the discovered gold objects in order to be uniquely and completely objectively defined the place from which originated the raw materials used by the ancient metalworkers. Thus can be specified the sources of gold used by the oldest European metallurgists, moulders and smiths, which produced various metal objects and laid the foundations of the modern basic technologies.

Златните предмети от Варненския халколитен некропол I са изработвани по два основни начина: чрез пластично деформиране и чрез разтопяване на злато (от златоносен пясък) и леене в предварително подготвени огнеупорни форми. Пластичната обработка, поради високата пластичност на златото, е правена най-често в студено състояние на златото, чрез свободно коване или валцоване. По този начин са получавани листово злато и тел, от които по-нататък чрез рязане, пробиване, шлифоване и други механични обработки са се получавали  крайните форми на предметите. Лятите предмети са изисквали по-голям опит и предварителна подготовка на майстора. Обикновено леенето се е прилагало за получаване на предварителната конфигурация на предмета, след което се е прилагала следваща пластична или механична обработка. Наред с най-прости като конфигурация предмети, в некропола са намерени и предмети с по-сложна форма и начин на обработка. Тяхното изработване изисква по-голямо количество на златото, както и придобити от човека умения то да се нагрява и разтопява в специални огнища до температури над 11000С  и да се лее в предварително подготвени форми. Очевидно хората, които са изработили тези предмети, са били с достатъчно натрупан опит, което ще рече, че преди тези предмети те са изработвали и други подобни. Освен това в Некропола се наблюдават серии еднотипни предмети с еднакви размери и форма, които са били изработени с рутина и еднакъв инструментариум, т.е. с предварителното  изготвяне и използване на специална (макар и примитивна) технологична екипировка. (Източник: Руси Русев, Йордан Бояджиев – Технологични постижения на древните хора, живели във Варненския и Провадийския край) / The gold finds from Varna Chalcolithic necropolis are mainly made in two ways: by plastic deformation and by melting of gold (from gold-bearing sand) and casting in preconditioned fireproof forms. The shaping, due to the high plasticity of gold, is mostly made in the cold state of gold by free forging or rolling. Thus, gold sheet and wire were obtained, from which the final forms of the objects were subsequently obtained by cutting, drilling, grinding and other mechanical treatments. Cast objects required more experience and training of the smith master. Typically, casting was used to obtain the preconfiguration of the object, followed by a subsequent shaping or mechanical treatment. Along with the simplest objects, some finds with more complex form and manner of processing were found in the necropolis. Their production requires more gold quantity, as well as skills to heat and melt it in special hearths at temperatures above 11000С and casting in beforehand prepared forms. Obviously, the people who fabricated these objects had long-term experience, which means they have made similar objects many times before. Moreover, in the Necropolis there are a series of identical objects of the same size and shape, which were made with routine and the same instrumentation, i.e. with the preliminary preparation and use of special (albeit primitive) technological equipment. (Source: Rusi Russev, Yordan Boyadzhiev – Technological achievements of the ancient people who lived in the region of Varna and Provadia).

Мед (Cu) – според проучванията медта за сечивата и украшенията са с произход:
– от рудници в южната част на западното Черноморско крайбрежие (Странджа: Върли бряг и Медни рид – Росен) – над 55% – което донякъде е изненадващо поради наложилото се предубеждение за основната роля на медодобивния район край Стара Загора (виж по-долу);
– от рудници в източната част на Горнотракийската низина, предимно край местността Мечи кладенец (Ай-бунар) край Стара Загора и др. – близо 40%. По същество досега проучените общо 11 рудника там формират най-голямото находище на мед в Европа от VI-IV хилядолетие пр.н.е. с добити около 1000 тона мед;
– от други./ Copper (Cu) – according to the studies the copper for the tools and ornaments are with following origin:
– from mines in the southern part of the western Black Sea coast (Strandzha: Varli bryag and Medni rid – Rosen) – over 55% – which is somewhat surprising because of the preconceived opinion for the main role of the copper-producing region near Stara Zagora (see below);
– from the mines in the eastern part of the Upper Thracian Plain, mostly in Mechi kladenets (Ai Bunar) area near Stara Zagora and others – nearly 40%. In essence, the 11 mines studied there up to now form the largest copper ore deposit in Europe in 6th-4th millennium BC with about 1 000 tons of extracted copper;
– from others.

В технологията на металите е известно правилото, че за вида и качеството на металообработката определящо е значението на използвания инструментариум и технологична екипировка. Или с други думи – не може да се извърши коване без чук и наковалня, както и да се лее без огнище, тигел и форма. Изхождайки от това правило, съпътстващите Варненското злато разнообразни медни и кремъчни инструменти (тесли, брадви, ножове, длета и др.) са не по-малко уникални от него. Първите метални инструменти, използвани от човека в древността, са направени от мед, а комплексът, в който до момента са открити заедно най-много халколитни медни инструменти, е Варненският халколитен некропол I. Този инструментариум е достатъчно убедителен факт, че тук е съществувал праисторически център, поставил основите на съвременните базови технологии при обработка на металите – пластична деформация, ковашко заваряване, термична обработка и металолеене. (Източник: Руси Русев, Йордан Бояджиев – Технологични постижения на древните хора, живели във Варненския и Провадийския край) / In metal processing technology one rule is well known – for the type and quality of metalworking is important all tools and technological equipment used for it. Or, in other words, a forging can’t be done without hammer and anvil, and casting can not be made without hearth, melting-pot and cast form. Based on this rule, the accompanying Varna gold various copper and flint instruments (adzes, axes, knives, chisels, etc.) are also no less unique than the gold. The first metal instruments used by man in ancient times were made of copper and the complex in which has been discovered the most number of chalcolithic copper tools at one place is the Varna Chalcolithic necropolis. These tools are sufficiently convincing fact that there existed prehistoric center which was laid the foundations of modern basic technologies for metal processing – plastic deformation, forging, heat treatment and metal casting. (Source: Rusi Russev, Yordan Boyadzhiev – Technological achievements of the ancient people who lived in the region of Varna and Provadia).